Hoppa till innehåll
Media

En egen lag om tillsyn av ekologisk produktion

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2014 11.33
Pressmeddelande -

För första gången föreslås det att det stiftas en egen lag om kontrollen av ekologisk produktion. Ett av lagens viktigaste syften är att säkra den ekologiska produktionens tillväxt och förutsättningar i Finland genom att man utfärdar klara och i enlighet med den gällande lagstiftningens krav exakta bestämmelser om ett system för tillsyn över ekologisk produktion.

Regeringen föreslår för riksdagen att de nuvarande tillsynsmyndigheterna fortsätter att sköta tillsynen över ekologisk produktion. Kommentarerna som kom in under utlåtandeomgången har iakttagits i propositionen. I de flesta kommentarerna önskades att tillsynen fortsättningsvis ska höra till statens uppgifter. När man inledde lagberedningen, studerade man alternativa sätt att ordna tillsynen.

– Dagens myndighetstillsyn är kostnadseffektiv och tillförlitlig. Systemet håller också verksamhetsutövarnas tillsynsavgifter på en rimlig nivå, konstaterar jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen.

Ytterligare förtydligar propositionen bestämmelserna om marknadskontroll samt påföljder och tvångsmedel. Att bestämmelserna om påföljder och tvångsmedel tas in i lagen ändrar inte tillsynsmetoderna.

Reglerna om ekologisk produktion är liknande i alla EU-länder och marginalen är ytterst liten på nationell nivå. EU-kommissionen har nyligen lämnat ett förslag till totalreform av lagstiftningen kring ekologisk produktion. Behandlingen tar flera år i anspråk. Nationellt finns det dock nu behov av en ny lag om tillsynen eftersom många av våra lagar har reformerats till följd av att EU:s jordbrukspolitik har reformerats och grundlagen ändrats.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:

Konsultativa tjänstemannen Tero Tolonen, tfn 0295 162 326
Lagstiftningsrådet Timo Rämänen, tfn 0295 162 197
förnamn.efternamn@mmm.fi