Hoppa till innehåll
Media

En ny rapport skapar riktlinjer för vattenhushållningen inom jord- och skogsbruket

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2020 8.01 | Publicerad på svenska 8.5.2020 kl. 10.40
Pressmeddelande

Tryggad livsmedelsförsörjning, ren miljö och hållbar bioekonomi är centrala aspekter när man värnar om jord- och skogsbrukets vattenhushållning. Med hjälp av markdränering och annan vattenhushållning måste man å ena sidan svara på de utmaningar som följer av de föränderliga väder- och vattenförhållandena och å andra sidan se till att miljön skyddas och vårdas. Detta förutsätter nya handlingssätt samt innovativa lösningar över sektorsgränserna. Den nya rapporten ”Riktlinjer för vattenhushållningen inom jord- och skogsbruket i en föränderlig miljö” sporrar till en hållbar och mångsidig utveckling av jord- och skogsbrukets vattenhushållning.

De senaste åren har tydligt visat i vilken riktning väder- och vattenförhållandena håller på att förändras samt ökat behovet av att påskynda jord- och skogsbrukets anpassningsåtgärder.  Många av de viktiga åtgärderna för anpassning till klimatförändringen har samband med vattenhushållningen.

Det ska finnas tillräckligt med vatten, men inte för mycket, det ska vara av god kvalitet och de skadliga konsekvenserna av näringsämnen och andra ämnen som transporteras med vattnet måste kunna hanteras. Utöver anpassningen till klimatförändringen är jord- och skogsbrukets vattenhushållning förknippad med många olika samhälleliga mål, såsom ett konkurrenskraftigt och tryggt livsmedelssystem, en ansvarsfull bioekonomi, en god vattenstatus samt naturens biologiska mångfald. Jord- och skogsbrukets hållbara vattenhushållning bidrar till att uppnå dessa mål.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä påpekar att vatten är en av grundpelarna i livsmedelssystemet och bioekonomin.

– Att hantera vattenhushållningen på åkrar och i skogar är viktigt med tanke på såväl förutsättningarna för den inhemska produktionen som anpassningen till klimatförändringen.

I riktlinjerna fastställs de viktigaste målen för en hållbar vattenhushållning och föreslås åtgärder för att uppnå dessa mål. Riktlinjerna bidrar också till de mål som ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Dessa mål gäller översvämningsskydd, vattenhushållning och vattenskydd samt klimatsäker markanvändning. Publikationen som är ett rättesnöre som hjälper att nå dessa mål påverkar också jord- och skogsbrukets framtida styrmedel.

Genom en hållbar vattenhushållning kan man i bästa fall skapa funktionella och landskapsmässiga helheter där en produktiv användning av naturresurser och rekreationsanvändning löper parallellt samt stödjer och kompletterar varandra. Genom att göra dräneringskanalerna mer naturenliga och öka möjligheterna att reglera dräneringssystemen samt genom att anlägga våtmarker förbereder man sig på det extrema vädret som blir allt vanligare till följd av klimatförändringen. Samtidigt tryggar man naturens biologiska mångfald, minskar näringsläckage och risken för erosion i kanalerna. Att planera åtgärder, rikta dem på ett rätt sätt och att åstadkomma många olika fördelar förutsätter att man satsar på granskning av avrinningsområdena samt på ett delaktiggörande och sektorsövergripande samarbete.

Riktlinjerna har tagits fram av jord- och skogsbruksministeriet, Täckdikningsföreningen rf och Tapio Ab. I arbetet har också medverkat flera forsknings- och sakkunnigorganisationer.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Olle Häggblom, sakkunnig i vattenfrågor, tfn 0295 162 073, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer information från Täckdikningsföreningen:
Helena Äijö, verksamhetsledare, tfn 040 7572 821, fornamn.efternamn@salaojayhdistys.fi

Mer information från Tapio Oy:
Samuli Joensuu, ledande sakkunnig i vattenskydd, tfn 040 534 1043, fornamn.efternamn@tapio.fi

Länkar:
Riktlinjer för vattenhushållningen inom jord- och skogsbruket i en föränderlig miljö