Hoppa till innehåll
Media

En ny vetenskapspanel för skogsbioekonomi stärker kunskapsunderlaget om hållbara skogliga värdekedjor

arbets- och näringsministerietjord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.12.2022 11.33 | Publicerad på svenska 27.12.2022 kl. 10.31
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet har tillsatt en vetenskapspanel som ska underbygga arbetet med att bereda och fatta beslut om politiska åtgärder kring skog, skogsindustri och skogliga ekosystemtjänster. Panelens mandatperiod är 1.1.2023–31.12.2026.

Panelen ska se på kunskapsunderlaget om hållbara skogliga värdekedjor ur ekonomisk, ekologisk, social och kulturell synvinkel. Panelen har 14 medlemmar som representerar centrala forskningsområden inom skogsbioekonomins värdekedjor och kedjornas hållbarhet samt spetskompetens inom branschen i Finland. Som ordförande arbetar agronomie- och forstdoktor Antti Asikainen från Naturresursinstitutet. 

-    Panelen är ett välkommet tillägg till en bred och oberoende bedömning av skogsdata ur olika synvinklar. Det är också viktigt att informationen om forskningsdata är så begriplig som möjligt, säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

-    Skogsbioekonomi kommer att skapa ett mervärde och produkter som vi ännu inte har förmåga att identifiera. Våra skogar har råvaror som kommer att ersätta gamla råmaterial, både till batterier och till plast. En av vetenskapspanelens offentliga uppgifter är att göra det möjligt för oss att ta vara på det gröna guldets möjligheter, säger näringsminister Mika Lintilä.

Panelen är ett oberoende expertorgan som siktar till att skapa underlag för arbetet med att planera och följa upp politiska processer och fatta politiska beslut. Det bidrar också till att ta fram riktlinjer för vetenskaps- utvecklings- och innovationsverksamheten inom skogsbioekonomi och skogliga ekosystemtjänster. Arbetet med att utveckla och kommersialisera skogliga, virkes- och biomassabaserade nyttigheter i samband med panelens offentliga verksamhet ska snabbas på. 

Panelen ska bland annat bedöma olika alternativ och ta fram kalkyler som gäller prognoser om skogstillväxt, tillgång på och import av råvaror, virkesbaserade produktinnovationer eller användningen av virke i produktionen av energi och bränsle, skogssektorns klimat- och miljökonsekvenser, det mervärde och de sysselsättningseffekter som skogssektorn producerar och potentialen för skogliga investeringar eller ekosystemtjänster. 

I panelen sitter 14 experter från olika forskningsinstitut, universitet och högskolor, det vill säga Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet och VTT Ab, Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborg universitet, Åbo universitet, Lapplands universitet, Östra Finlands universitet, Aaltouniversitetet och Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet. Panelen ska också ha ett sekretariat. 

Panelens arbete kommer att stärka kunskapsunderlaget för beslutsfattande. Panelen kompletterar nätverket av vetenskapspaneler och förbättrar de olika panelernas och medlemmarnas interaktivitet inom ett område som är betydelsefullt för Finland.

Skogsbioekonomi i Finland 

Värdekedjorna inom skogsbioekonomin och de skogliga ekosystemtjänsterna är viktiga för Finland. Över 75 procent av Finlands landareal är skog. Virkesförrådet är cirka 2,5 miljarder kubikmeter. Skogar är stora kolsänkor och skogsbiomassa används på många olika sätt. Värdet av exporterade skogsprodukter uppgick i fjol till 13,2 miljarder euro. Skogsbioekonomin sysselsätter över 70 000 personer. Skogar har en stor roll i att bevara den biologiska mångfalden. Skogar producerar inte bara virke utan också andra ekosystemtjänster, såsom skogsprodukter, vilt eller rekreation.

Ytterligare information på webben: Beslut om tillsättande av en vetenskapspanel för skogsbioekonomi 23.12.2022 (på finska)

Mer information:

Antti Asikainen, överdirektör, forskning, Naturresursinstitutet, tfn  029 532 3250, antti.asikainen(at)luke.fi (panelens ordförande) 
Erno Järvinen, forstråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2150
Sari Tasa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8242
Lasse Kontiola, jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare, tfn 029 516 2144
Matias Ollila, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7412
fornamn.efternamn@gov.fi