Hoppa till innehåll
Media

En utredning om livsmedelsupphandling som tar hänsyn till den biologiska mångfalden har blivit klar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 10.01 | Publicerad på svenska 31.5.2022 kl. 10.37
Nyhet

Den offentliga upphandlingen av livsmedel kan bidra till att förhindra förlust av biologisk mångfald. Jord- och skogsbruksministeriet har låtit göra en utredning där det föreslås principer och kriterier som kan främja den biologiska mångfalden och användas som stöd för hållbar upphandling av livsmedel.


Offentlig upphandling av livsmedel görs i Finland årligen till ett värde av cirka 300 miljoner euro. Med hjälp av upphandlingskriterier är det möjligt att främja bevarandet av den biologiska mångfalden. Det som är centralt med tanke på den biologiska mångfalden är att vi skyddar områden som är i naturtillstånd och säkerställer att maten inte produceras genom metoder som försämrar den biologiska mångfalden.

Genom att gå över till en mer växtbaserad kost och minimera svinnet kan vi minska den areal som används till matproduktion, säger Anna Kortesoja från Gaia. Olika slags markremsor med växtlighet i naturtillstånd och odling av flera arter ger insekter större livsmiljöer. Metoder som används inom ekologisk produktion, såsom växelbruk, förbättrar insekternas och mikroorganismernas livsbetingelser i och med att det behövs mindre bekämpningsmedel, säger Kortesoja. Att använda mer vegetabilier och gynna ekologisk mat och hållbart producerade kött- och fiskprodukter skapar en god grund för en kost som främjar den biologiska mångfalden. Utöver att sådana val främjar hållbar utveckling är de dessutom hälsosamma och överensstämmer med de finländska näringsrekommendationerna.

Produktionssätt som är skadliga för den biologiska mångfalden orsakar bland annat avskogning, överfiske, utarmning av jordmånen, ökenspridning och erosion. Transparenta leveranskedjor säkerställer att de som köper livsmedel vet var och hur de produceras.

Om metoder som gynnar den biologiska mångfalden används som ett kriterium vid offentlig upphandling, krävs system som är tydligt verifierade, till exempel genom certifiering. De åtgärder för att främja den biologiska mångfalden som har granskats i utredningen är i regel förenliga med de klimatpolitiska åtgärderna. Hur och var åtgärderna vidtas kan i betydande grad inverka på hur stor effekten blir eller till och med vända effektens riktning.

-    För att de offentliga upphandlingarna ska ha en styrande effekt med tanke på den biologiska mångfalden är det viktigt att öka förståelsen och säkerställa att det finns tillräckligt med resurser för att främja hållbarhetsmålen, säger Sari Forsman-Hugg från Pellervon taloustutkimus.

Att ta hänsyn till den biologiska mångfalden är något som intresserar kommunerna och måltidsservicen. Det är fint att utredningen gav goda förslag för vidareutvecklingen av upphandlingskriterier som kan främja den biologiska mångfalden, konstaterar Auli Väänänen vid jord- och skogsbruksministeriet.

Matproduktionen har en betydande inverkan på den biologiska mångfalden och är samtidigt en bransch som är beroende av den. Utöver markanvändningen bidrar också havsanvändningen, förändringar i markanvändningen och havsanvändningen, direkt utnyttjande av resurser, klimatförändringar, föroreningar och främmande arters utbredning till minskad biologisk mångfald och försämring av naturens ekosystemtjänster.

Utredningen hör till det program för klimatvänlig mat som genomförs i enlighet med regeringsprogrammet. Programmet för klimatvänlig mat ska stödja samhällets omställning till ett klimatsäkert livsmedelssystem. Utredningen främjar det mål om ansvarsfull och hållbar upphandling av livsmedel som ingår i den nationella strategin för offentlig upphandling. Utredningen genomfördes som ett samarbete mellan Gaia Consulting och Pellervon taloustutkimus PTT ry.

Mer information:

Auli Väänänen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 031, auli.vaananen(at)gov.fi
Länk till publikationen (på finska)
Länk till Gaias bloggtext (på finska)