Hoppa till innehåll
Media

Enhetskostnaderna för byggande som stöds har setts över

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2008 11.23
Pressmeddelande -

Nya enhetskostnader i samband med investeringsstöd för bygginvesteringar som beviljas enligt lagen om strukturstöd till jordbruket, skoltlagen och lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar anges i en förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Prisnivån för enhetskostnader har korrigerats så att den bättre motsvarar prisnivån vid byggande och kostnadsstrukturen.

Med godtagbara enhetskostnader avses den maximikostnad som har fastställts per lokal och funktion eller anordning i byggnaden, konstruktionen eller strukturen i samband med en bygginvestering som stöds. Enhetskostnader har fastställts separat för lokaler och för anordningar.

I fråga om byggnader avsedda för djur har maximala enhetskostnader specificerats för djurstall, utrymmen för foderhantering och utrymmen för samfunktioner. Ingen maximinivå har fastställts för byggnadens volym eller byggkostnaderna. Stödet beräknas högst i enlighet med den maximala dimensionering som anges i förordningen. När den till stöd berättigande dimensioneringen av djurstall fastställts har man beaktat de artspecifika kraven på fritt utrymme.

Enhetskostnaderna för produktionsutrymmen inkluderar dricksanordningar, utgödslingssystem och liknande fasta inredningar och system samt behövliga hustekniska system. I enhetskostnaderna ingår också kostnader för byggplanering som är förenlig med bestämmelserna samt nödvändiga och rimliga kostnader för huvudplanerarens och den ansvarige arbetsledarens arbete.

Enhetskostnaderna för anordningar inkluderar bl.a. mjölknings- och utfodringssystem.
Maximibeloppen för de godtagbara enhetskostnaderna kan höjas med 10 procent inom Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner och med 5 procent i övriga kommuner inom Lapplands arbets- och näringscentrals verksamhetsområde samt i Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi och Suomussalmi.

Renoveringsnivån vid grundlig renovering fastställs genom jämförelse av kostnaderna för grundlig renovering med kostnaderna per byggnadsdel vid motsvarande nybygge. Den godtagbara enhetskostnaden för grundlig renovering kan vara högst 75 procent av de godtagbara enhetskostnaderna för motsvarande nybygge, men den kan höjas till högst 100 procent på grund av kulturhistoriska eller arkitektoniska värden.

Kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen ska utarbetas per byggnadsdel enligt uppgifterna i byggnadsplanerna och byggnadsbeskrivningen. Kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen ska innehålla alla verksamhetsinvesteringar och tekniska system som är nödvändiga för den verksamhet som har planerats för byggnaden eller konstruktionen. Kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen i samband med ansökan om investeringsstöd enligt lagen om strukturstöd till jordbruket ska utarbetas enligt kostnadsnivån för byggande vid ingången av ansökningstiden. Vid andra investeringar ska kostnaderna presenteras utgående från kostnadsnivån under ansökningstiden. Priserna uppges exklusive mervärdesskatt.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överarkitekt Raija Seppänen, tfn (09) 1605 4269