Hoppa till innehåll
Media

Enhetsnivåerna för EU:s direktstöd 2020 har preciserats – mer stöd till unga jordbrukare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2020 14.52 | Publicerad på svenska 3.12.2020 kl. 16.00
Pressmeddelande

Statsrådet fastställde i dag enhetsnivåerna för den första posten av EU:s helfinansierade jordbruksstöd 2020. Livsmedelsverket börjar betala ut stöden den 10 december. Utbetalningen av bidrag för nötkreatur börjar den 17 december.

Summan som kommer att betalas ut uppgår till över 500 miljoner euro. I grundstöd betalas ut cirka 237 miljoner euro, i förgröningsstöd omkring 145 miljoner euro, i EU-stöd till unga jordbrukare cirka 9,6 miljoner euro och i produktionskopplat bidrag för jordbruksgrödor omkring 15 miljoner euro. I december betalas ut ungefär 95 procent av hela stödsumman 2020.

Stödnivån för EU-stödet till unga jordbrukare höjdes betydligt. Stödnivån är 82 euro per hektar i hela landet. År 2019 var stödnivån 54,30 euro per hektar. Stödnivån kunde höjas eftersom år 2020 i enlighet med EU-rättsakterna är det första år då jordbrukare som inledde jordbruksverksamheten under de fem föregående åren har rätt till stöd till unga jordbrukare. I fjol var kriteriet de sex föregående åren. Trots att antalet sökande som har rätt till detta stöd har minskat beslutade man använda det maximibelopp som EU-rättsakterna tillåter, de vill säga två procent av det nationella maximibeloppet av EU:s direktstöd.

Det högre stödet gör det lättare för unga jordbrukare att etablera sig i branschen. Stöd till unga jordbrukare beviljas utifrån högst 90 stödrättigheter per jordbrukare.

Grundstödet betalas på basis av storleken på den fastställda stödrättigheten. Stödrättighetens storlek i det södra stödområdet AB är nu 124,39 euro per hektar och i det norra stödområdet C 108,14 euro. Förgröningsstödet är 75,20 euro per hektar i stödområde AB och 65,40 euro per hektar i stödområde C. Alla dessa stödnivåer kommer att ses över igen före utbetalning av den andra posten i juni nästa år.

Det produktionskopplade stödet uppgår maximalt till cirka 102 miljoner euro. Av denna summa upptar bidraget för nötkreatur ungefär 86 miljoner euro. I den första posten betalas ut omkring 59 miljoner euro enligt antalet stödberättigande nötkreatur och mjölkkor på gården under tiden 1.1 - 15.9.2020. Enhetsnivåerna för dessa fastställda bidrag justeras senast före utbetalning av slutposten vid utgången av juni nästa år. Även bidraget för slaktkvigor och får- och getbidraget betalas ut då i en post.   

Bidraget för jordbruksgrödor som betalas för proteingrödor höjdes med 2,7 miljoner euro, vilket innebär att det belopp som ska betalas är högst 9 miljoner euro. Ett motsvarande belopp har dragits av från nötkreatursbidraget i stödområde C. Det minskade beloppet kompenseras producenterna genom ett högre nationellt stöd i stödområde C. Mer information finns i ministeriets pressmeddelande från den 21 april.  

Tabell: Den första posten av produktionskopplade stöd

Tabell: Den första posten av produktionskopplade stöd betalas ut så här

Mer information:
Pirjo Kuusela, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2138 (grundstöd)
Auli Nurmi, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2304 (bidrag för jordbruksgrödor och djurbidrag)
Pia Lehmusvuori, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2207 (stöd till unga jordbrukare och förgröningsstöd)
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2248

EU och internationella frågor Jari Leppä Mat och jordbruk