Hoppa till innehåll
Media

Enligt planerna ska Finlands jakt- och viltvårdscentrum inleda verksamheten 2011

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2010 12.07
Pressmeddelande -

Enligt planerna ska Jägarnas centralorganisation och jaktvårdsdistrikten slås samman den 1 januari 2011. Den nya organisationen kommer att heta Finlands jakt- och viltvårdscentrum. Utkastet till proposition med förslag till lag om jaktvårdsföreningar och Finlands jakt- och viltvårdscentrum överlämnades i dag 30.3 till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Arbetsgruppen som diskuterat frågan föreslår att det ska stiftas en lag om jaktvårdsföreningar och Finlands jakt- och viltvårdscentrum. Målet är att de nuvarande jaktvårdsföreningarna fortsätter verksamheten i sina verksamhetsområden. Däremot ska man slå samman Jägarnas centralorganisation och jaktvårdsdistrikten som bildar Finlands jakt- och viltvårdscentrum. Centrumet är en landsomfattande utvecklings- och expertorganisation.

Målet är att man försöker eliminera administrativa överlappningar, effektivisera verksamheten, stärka kundorienteringen och hanteringen av kundrelationer samt det strategiska betraktelsesättet. Ett vidare mål är att man delegerar de offentliga förvaltningsuppgifterna till en myndighetschef. Ytterligare vill man precisera jaktvårdsföreningarnas och jakt- och viltvårdscentrumets uppgifter så att de bättre möter förändringarna i omvärlden och de strategiska mål som jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde har ställt upp för viltvården.

Detta system där utförandet av offentliga förvaltningsuppgifter som direkt berör privata medborgare eller samhällen i en stat har flyttats över till någon annan aktör än en statlig myndighet ska betraktas som en modern lösning som särskilt bra lämpar sig för den utmanande ekonomiska situation som staten befinner sig i dag. Lösningen ökar inte statens omkostnader eller personalutgifter.

Reformen stärker också medborgarnas och intressentgruppernas möjligheter att påverka när det gäller regionala och landsomfattande jaktvårdsfrågor. Detta ska ske genom att man deltar i arbetet vid de regionala jaktvårdsråd och det landsomfattande jaktvårdsråd som inrättas vid Finlands jakt- och viltvårdscentrum. Jaktvårdsråden ska också öka ett öppet och interaktivt samarbete med intressentgrupperna bl.a. när det gäller politiken kring hjortdjur och stora rovdjur samt harmonisering av olika intressen, även i fråga om utarbetande av förvaltningsplaner.

Jakt- och viltvårdscentrumets regionalbyråer ska i synnerhet samarbeta med närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Det föreslås att propositionen överlämnas till riskdagen för behandling efter remissomgången på hösten. Lagen avses träda i kraft 1.1.2011 då Finlands jakt- och viltvårdscentrum ska inleda verksamheten.

Mer information:
avdelningschef Pentti Lähteenoja, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 717 1698
konsultativa tjänstemannen Sami Niemi, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0400 238 505
verksamhetsledare Jari Pigg, Jägarnas centralorganisation, tfn 0400 463 942
vice verksamhetsledare Sauli Härkönen, Jägarnas centralorganisation, tfn 050 505 5635

Sirkka-Liisa Anttila