Hoppa till innehåll
Media

EU bekämpar invasiva främmande arter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2014 13.18
Pressmeddelande -

EU antog i går en förordning om invasiva främmande arter. Målet är att minska skador på naturen, samhället och ekonomin samt motarbeta att nya arter tar sig in på EU-området. Åtgärderna kommer att gälla arter som gör mest skada.

Främmande arter är arter av organismer, t.ex. prydnadsväxter, vilt, vattenorganismer, sjukdomsalstrare eller skadegörare som spritt sig till nya platser med hjälp av människan. Vissa arter har man introducerat avsiktligt, t.ex. vitsvanshjort, vissa sprider sig till nya platser oavsiktligt, såsom rovvattenloppan som sprids med fartygs barlastvatten. Alla främmande arter är inte skadliga.

Finland tillämpar också en strategi för invasiva främmande arter. Medborgarnas rapporter om upptäckta främmande arter är av särskild vikt. Rapporter kan lämnas på adressen vieraslajit.fi.

EU-förteckning över invasiva främmande arter i centrum

Enligt förordningen ska det tas fram en förteckning över de mest invasiva arterna som inte får föras in, säljas, tillåtas reproducera sig, användas eller släppas ut i EU. Att förbudet följs kontrolleras genom gränskontroller och ett uppföljningssystem som EU-länderna måste införa. Förteckningen tas fram av Europeiska kommissionen. I Finland beräknas finnas ca 160 invasiva främmande arter. Än så länge är det inte klart hur många av dem tas upp i EU-förteckningen.

Invasiva främmande arter anses vara ett av de allvarligaste hoten i världen mot den biologiska mångfalden. De kan t.ex. förändra omgivningen, sprida sjukdomar och orsaka också ekonomisk skada. Särskilt skadliga främmande arter i Finland är jättelokor, vresros, kräftpest, spansk skogssnigel, mink och farliga växtskadegörare.

Den nya förordningen arbetades fram eftersom främmande arter är ett växande hot även i Europa. Nya främmande arter sprider sig genom turism och internationell handel och klimatförändringen kan förvärra situationen ytterligare. Invasiva främmande arter sprider sig över gränserna och de nuvarande nationella åtgärderna har varit för splittrade, varför man ville ha enhetliga regler för att motarbeta etableringen. Förordningen börjar gälla 1.1.2015.

Det behövs flera åtgärder för att minska skador av främmande arter samt samarbete mellan förvaltningsområdena, medborgarna och andra aktörer. Även den nationella regleringen ska uppdateras för att få riskerna under kontroll.

Ytterligare information:

konsultativa tjänstemannen Johanna Niemivuo-Lahti, tfn 0295 162 259, förnamn.efternamn@mmm.fi

Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FI&t=PDF&f=PE+70+2014+INIT

Europeiska kommissionens webbplats om främmande arter:
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Den nationella webbportalen som rör främmande arter: vieraslajit.fi

Den nationella strategin för främmande arter: http://www.mmm.fi/attachments/ymparisto/vieraslajiseminaari9.12.2009/67MIFeBdt/Vieraslajistrategia_tulostettava.pdf