Hoppa till innehåll
Media

Villkor, nivåer och maximala belopp för EU:s produktionskopplade bidrag 2018 godkända

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2018 13.38
Pressmeddelande

Den 18 januari godkände statsrådet villkor för de produktionskopplade bidrag som hänför sig till Europeiska unionens jordbruksstöd, beräknade enhetsnivåer för åtgärderna och maximala belopp för stödåret 2018. Villkoren för bidraget motsvarar fjolårets villkor.

I år kan sammanlagt cirka 102,7 miljoner euro i bidrag betalas ut. Beloppet anvisas i hela landet till nötkreatur, får- och gethushållning, råg, proteingrödor och oljeväxter, stärkelsepotatis samt sockerbeta. Inom stödområde AB anvisas dessutom anslag för mjölkkor, hongetter och frilandsgrönsaksodling. Bidragen beviljas för 22 olika åtgärder enligt produktionsinriktning och område.

Bidragen per djur eller hektar grundar sig på uppskattningar av hur produktionsmängderna kommer att utvecklas 2018. Bidragsnivåerna preciseras i den första betalningsposten i december och de slutliga djurbidragen och arealbaserade bidragen fastställs uppskattningsvis i maj 2019. I samband med preciseringarna kan man på vissa villkor överföra medel mellan åtgärderna. Eventuella beslut angående överlåtelseskatt ska fattas i samarbete med producentorganisationerna.  

Avsikten är att bibehålla villkoren för produktionskopplade bidrag i sin nuvarande form åtminstone till år 2020.

Enhetsnivåerna för produktionskopplade bidrag 2018

MJÖLKKOBIDRAG

milj. €

        €/djur

Mjölkkor, finländska fastlandet, stödområde AB

30,50

560

Mjölkkor, åländska fastlandet

1,14

615

Mjölkkor, yttre skärgården, stödområde AB

0,36

920

Mjölkkor sammanlagt

32,00

 
     

NÖTKREATURSBIDRAG

milj. €

        €/djur

Dikor och dikokvigor, åländska och finländska fastlandet, stödområde AB

8,40

380

Dikor och dikokvigor, yttre skärgården, stödområde AB

0,85

520

Dikor och dikokvigor, stödområde C

8,85

165

Tjurar och stutar, finländska fastlandet, stödområde AB

13,70

480

Tjurar och stutar, åländska fastlandet

0,60

480

Tjurar och stutar, yttre skärgården, stödområde AB

0,50

1 150

Tjurar och stutar, stödområde C

20,17

155

Slaktkvigor, stödområde AB

1,00

200

Skärgårdskvigor, yttre skärgården, stödområde AB

0,15

570

Alla nötkreatur sammanlagt                                                              

54,22

 
     

FÅR- OCH GETBIDRAG

milj. €

        €/djur

Slaktlamm och slaktkillingar, hela landet

1,10

30

Tackor, yttre skärgården, stödområde AB

0,20

110

Tackor, åländska fastlandet

0,30

80

Tackor, finländska fastlandet och inre skärgården, stödområde AB

1,00

50

Hongetter, stödområde AB

0,20

100

Alla får och getter sammanlagt

2,8

 
     

BIDRAG FÖR JORDBRUKSGRÖDOR

milj. €

        €/ha

Proteingrödor

6,30

60

Råg

1,50

100

Sockerbeta

1,00

85

Stärkelsepotatis

3,70

565

Frilandsgrönsaker, stödområde AB

1,20

150

Jordbruksgrödor sammanlagt

13,7

 

Mer information

Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 356
Auli Nurmi, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 162 304
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 248

fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer information om stödvillkoren vid Landsbygdsverket

www.mavi.fi

Djur och växter EU och internationella frågor Mat och jordbruk