Statsrådet och ministerierna Media

Slutliga nivåer för EU:s produktionskopplade bidrag 2016 fastställda

Jord- och skogsbruksministeriet 24.5.2017 16.00
Pressmeddelande

Regeringen fastställde i dag de slutliga enhetsnivåerna för EU:s produktionskopplade bidrag 2016. De tidigare fastställda enhetsnivåerna sänktes något när det gäller bidraget för tjurar och stutar i AB-området och i yttre skärgården, bidraget för dikor i yttre skärgården, bidraget för slaktkvigor i AB-området och bidraget för slaktlamm och -getter i hela landet eftersom antalet stödberättigande djur var större än beräknat. Antalet djur i andra djurgrupper var färre, varför man kunde höja enhetsnivåerna en aning.

I produktionskopplade bidrag kan betalas ut sammanlagt 102,59 miljoner euro: 52,09 miljoner för nötköttsproduktion, 32 miljoner för mjölkproduktion, 2,8 miljoner för får- och getköttproduktion och 13,7 miljoner euro för vissa åkergrödor.

Av bidraget för nötkreatur betalades ut ca 70 procent och av bidraget för åkergrödor ungefär 90 procent i december i fjol. Landsbygdsverket ska betala ut slutposterna samt bidraget för slaktdjur, tackor och getter i juni.

Uppgifterna om nötkreatur, får och getter som omfattas av bidraget baserar sig på uppgifterna i djurregistret. Bidragsnivåerna har beräknats genom att man dividerat maximibeloppet för varje åtgärd (miljoner euro) med den stödberättigande arealen eller det genomsnittliga antalet djur under stödåret. Det genomsnittliga antalet djur beräknas så att de dagar som gett rätt till stöd under djurens besittningstid räknas ihop och summan divideras med 366.

Före utbetalningen minskas bidragen genom en mekanism för finansiell disciplin. Den bortfallande delen går till en krisfond som finansierar beredskapen för EU:s gemensamma jordbrukspolitiska kriser. Nedskärningsprocenten fastställs årligen, för år 2016 är den 1,353905. Avdraget görs på det belopp av det sammanlagda beloppet av EU-finansierade direktstöd som överskrider 2 000 euro.  Det stödbelopp som minskats på grund av mekanismen för finansiell disciplin betalas tillbaka till jordbrukarna följande år om krisfondens medel inte använts. Till följd av att maximibeloppet av direktstöden överskrids görs före utbetalningen en s.k. schablonmässig minskning som fastställs senare.

BIDRAG FÖR MJÖLKKOR

milj. €

€/djur, ha

Mjölkkor, finländska fastlandet, stödområde AB

30,50

543,40

Mjölkkor, åländska fastlandet

1,14

602,50

Mjölkkor, yttre skärgården, stödområde AB

0,36

881,00

Mjölkkor sammanlagt

32,00

 

 

BIDRAG FÖR NÖTKREATUR

 

 

Dikor och dikokvigor, stödområde AB, åländska och finländska fastlandet

8,40

399,50

Dikor och dikokvigor, stödområde AB, yttre skärgården

0,85

553,00

Dikor och dikokvigor, stödområde C

8,85

173,70

Tjurar och stutar, stödområde AB, finländska fastlandet

13,70

481,50

Tjurar och stutar, åländska fastlandet

0,60

451,70

Tjurar och stutar, stödområde AB, yttre skärgården

0,50

1 008,00

Tjurar och stutar, stödområde C

20,04

156,50

Slaktkvigor, stödområde AB

1,00

203,30

Skärgårdskvigor, stödområde AB, yttre skärgården

0,15

552,00

Alla nötkreatur sammanlagt

56,167

 

BIDRAG PER TACKA

 

 

Tackor, stödområde AB, finländska fastlandet

1,00

53,40

Tackor, åländska fastlandet 

0,30

86,70

Tackor, stödområde AB, yttre skärgården

0,20

113,00

 

BIDRAG FÖR HONGETTER, stödområde AB

0,20

285,00

 

BIDRAG FÖR SLAKTLAMM OCH SLAKTKILLINGAR, hela landet

1,10

33,80

Alla får och getter sammanlagt

2,80

 

 

BIDRAG FÖR JORDBRUKSGRÖDOR

 

 

Proteingrödor, hela landet

6,30

68,40

Råg, hela landet

1,50

57,40

Sockerbeta, hela landet

1,00

86,60

Stärkelsepotatis, hela landet

3,70

584,20

Frilandsgrönsaker, stödområde AB

1,20

160,80

Summa

13,70

 

Mer information:
jordbruksöverinspektör Auli Nurmi, tfn 0295 16 2304, auli.nurmi(at)mmm.fi
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248, suvi.ruuska(at)mmm.fi

    

EU och internationella frågor Landsbygd Mat och jordbruk