Hoppa till innehåll
Media

I fortsättningen går EU:s jordbruksstöd till aktiva jordbrukare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2014 11.45
Pressmeddelande -

Reformen av Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) börjar gälla nästa år. Då ska de jordbruksstöd som finansieras av EU kanaliseras till aktiva jordbrukare.

EU:s helfinansierade direktstöd, dvs. grundstöd, förgröningsstöd, produktionskopplat stöd och stöd till unga jordbrukare samt kompensationsbidrag, ersättning för ekologisk produktion, ersättning för djurens välbefinnande och i regel också miljöersättning betalas endast till aktiva jordbrukare.

Enligt den nya förordningen om den gemensamma jordbrukspolitiken beviljas stöd inte för aktörer som driver flygplatser, tillhandahåller järnvägstjänster, driver vattenverk, fastighetsföretag eller permanenta idrotts- och rekreationsanläggningar om aktören inte lägger fram bevis att jordbruksverksamheten bedrivs enligt vissa krav.

Som aktörer som driver permanenta idrotts- och rekreationsanläggningar betraktas t.ex. kommuner som har fotbollsplaner eller liknande permanenta sportplaner. På samma sätt ska specialiserade aktörer som driver golfbanor, travbanor, andra tävlingsbanor eller andra fasta sport- eller rekreationsanläggningar (t.ex. en manege) inte få direkt EU:s jordbruksstöd.

Om dessa aktörer bevisar att de årliga direktstöd som de får är minst fem procent av totalinkomsterna med avdrag för jordbruksinkomsten eller jordbruksinkomsten är minst fem procent av totalinkomsterna betraktas de som aktiva jordbrukare. Alternativt om aktören eller aktörens företag har jordbruksverksamhet som huvudsaklig affärsverksamhet eller huvudsakligt verksamhetsområde är detta ett bevis på en aktiv jordbrukare.

Deltidsjordbrukare på små gårdar är inte med i bedömningen av om en verksamhet är aktiv eftersom deras verksamhet anses påverka direkt landsbygdens livskraft. Bedömningen görs varje år när aktören ansöker om jordbruksstöd, dvs. ett aktivt jordbruk visas i samband med stödansökan. Ytterligare ska verksamheten vara godtagbar hela året med tanke på stöden.

Enligt det lagförslag som statsrådet överlämnat till riksdagen införs i Finland endast dessa kriterier för ett aktivt jordbruk. Jord- och skogsbruksministeriet ska dock utreda möjligheterna till att tillämpa tilläggsvillkoren så att stöden kanaliseras till aktiva jordbrukare med jordbruksverksamhet som huvudsyssla på ett bättre sätt än tidigare. Begränsningarna får emellertid inte öka det administrativa arbetet betydligt. Det är möjligt att begreppet aktiv jordbrukare begränsas ytterligare genom kriterier som är frivilliga för medlemsländerna.

Följ beredningen på nätet: www.mmm.fi/CAP2020
Läs också Landsbygdsverkets pressmeddelanden: www.mavi.fi

Ytterligare upplysningar:
lantbruksöverinspektör Pirjo Kuusela, tfn 0295 16 2138
konsultativa tjänstemannen Juha Palonen, tfn 0295 16 2356
förnamn.efternamn@mmm.fi

Petteri Orpo