Hoppa till innehåll
Media

EU beslutade om fiskekvoter för Östersjön 2019

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2018 20.46 | Publicerad på svenska 17.10.2018 kl. 16.49
Pressmeddelande

EU:s jordbruks- och fiskeministrar beslutade om fiskekvoterna för Östersjön 2019 under det möte som rådet för jordbruk och fiske höll i Luxemburg den 15 oktober. Ministrarna diskuterade också reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och smittläget i Europa vad gäller afrikansk svinpest. Vid ministermötet företräddes Finland av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Rådet tog beslut om fiskemöjligheterna i Östersjön 2019. En detaljerad tabell över fiskekvoterna finns nedan. Minister Jari Leppä är nöjd med beslutet.

”Vi fick ett starkt stöd för vårt förslag om förbudet mot fiske efter havsöring på öppna havsområden. Förbudet hindrar felrapportering av lax som öring och effektiviserar övervakningen”, säger Leppä. Enligt beslutet är kommersiellt fiske efter havsöring år 2019 förbjudet i hela Östersjön utanför fyra sjömil från baslinjerna.

Östersjöländerna och kommissionen åtog sig också att stoppa olagligt fiske från och med år 2019. Detta innebär att kommissionen och medlemsländerna vidtar effektivare åtgärder för att övervaka fisket i Östersjöns centralbassäng. Finland är också berett att sända inspektörer för att övervaka laxfisket i centralbassängen. Om kommissionen uppdagar olagligheter, kommer kommissionen att fastställa sanktioner för regelbrott. Enligt ICES:s bedömning uppgår mängden felrapporterad lax i Östersjön till 30 500 fiskar per år. 

Rådets beslut följer den fleråriga förvaltningsplanen för fiskebestånd i Östersjön och det vetenskapliga rådet. Även Europeiska kommissionen understödde beslutet. 

”Vi försökte ända in i sista minuten få igenom vårt förslag om en mindre laxkvot för centralbassängen. I ett svårt förhandlingsläge kunde vi dock godkänna att kvoten hålls på samma nivå som tidigare eftersom som helhet fick vi starka metoder för att ingripa mot olagligt laxfiske”, konstaterar minister Leppä.

Rådet fick också en lägesrapport över reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Minister Leppä underströk behovet av förenkling av politiken och ansåg det viktigt att medlemsländerna får tillräckliga verktyg för att välja de åtgärder som bäst passar landets förhållanden. Finland understödde målet om bättre beaktande av miljö- och klimatperspektivet, men såg nedskärningen av finansieringen för landsbygdsutvecklingen som problematisk med tanke på uppfyllelsen av målen. 

Minister Leppä träffade också hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis. Kommissionären och ministern diskuterade ursprungsmärkningar av kött på restaurang, infektiös anemi hos hjortdjur samt afrikansk svinpest.

Rådets beslut om fiskekvoter för Östersjön 2019:

                                                                             EU:s totala tilllåtna fångst (TAC), ton

                                                                                                                              Förändring                                                                                                         

Strömmingskvot i Bottniska viken                         88 703                                     -7 %

Strömmingskvot i Östersjöns

centralbassäng och Finska viken                          170 360                                   -26 %

Strömmingskvot i Rigabukten                                31 044                                  + 7 %

Kvot för det västliga strömmingsbeståndet              9 001                                  -48 %

Kvot för skarpsill                                                   270 772                                   +3 %

Laxkvot i Östernsjöns centralbassäng

och Bottniska viken                                                91 132 lax                          +/- 0 %

Laxkvot i Finska viken                                              9 702 lax                              -3 %

Kvot för det östliga torskbeståndet                         24 112                                  -15 %

Kvot för det västliga torskbeståndet                         9 514                                  +70 %

Kvot för rödspätta                                                   10 122                                  +43 %

Ytterligare information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 16 2458

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868

e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi