Hoppa till innehåll
Media

EU:s bidrag för mjölkkor och nötkreatur för år 2010 fastställdes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2010 11.39
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde idag villkoren för bidrag från EU för mjölkkor och nötkreatur samt maximibeloppen för dessa bidrag för år 2010.Ansökningsanvisningarna och ansökningsblanketten har skickats ut till alla jordbrukare som ansökte om djurbidrag förra året. Ansökningstiden löper ut den 30.4.2010.

Inom stödområdena A och B utbetalas mjölkkobidrag till ett belopp på uppskattningsvis 140 euro per mjölkko. De uppskattade bidragsnivåerna för nötkreatur har angivits nedan.

Stödområde A-B Stödområde C1-C4
Dikor och dikokvigor 190 euro/djurenhet 100 euro/djurenhet
Tjurar och oxar 420 euro/djurenhet 250 euro/djurenhet
(=252 euro/djur) (=150 euro/djur)

Då mängden tjurar och oxar omvandlas till djurenheter används omräkningskoefficienten 0,6.I fråga om dikor och dikokvigor motsvarar en djurenhet ett djur. De tidigare systemen för EU-bidrag för tjurar, oxar, dikor och dikokvigor slopas.

De slutgiltiga bidragsnivåerna per djur bekräftas i en förordning från statsrådet uppskattningsvis i februari-mars år 2011, när man definitivt vet hur många nötkreatur som kommer att beröras. Uppgifterna om bidragsberättigande djur samlas direkt ur nötkreatursregistret. Bidragen utbetalas i två delbetalningar på så sätt att 85 procent av de bidrag som samlats under tidsperioden 1.1-31.6 utbetalas tidigast i början av december och den resterande delen av den första delbetalningen samt de bidrag som samlats under tidsperioden 1.7-31.12 utbetalas under vårvintern 2011.

Jämfört med tidigare praxis blir förfarandena för att ansöka om bidrag för tjurar och oxar samt utbetalningen av dessa bidrag lättare för både jordbrukarna och jordbruksförvaltningen. Hädanefter kan man ansöka om alla EU-bidrag för nötkreatur med en anmälan om deltagande som gäller tills vidare.

Inom stödområdena A och B kan mjölkkobidrag utbetalas till ett belopp på högst 8,645 miljoner euro. Nötkreatursbidrag kan utbetalas för tjurar, oxar, dikor eller dikokvigor till ett belopp på högst 11,675 miljoner euro inom stödområdena A-B och högst 24,979 miljoner euro inom stödområdena C1-C4.

De bidrag från EU som från och med början av år 2010 utbetalas för mjölkkor och nötkreatur ingår i de bidragssystem som ska tillämpas efter att det så kallade beslutet om hälsokontroller fattades inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Dessa bidragssystem fastställdes som resultat av de nationella förhandlingarna mellan producentorganisationerna och staten på försommaren 2009.

Ytterligare information (om det politiska beredningsarbetet) kan erhållas av följande personer på jord- och skogsbruksministeriet:
Konsultative tjänstemannen Juha Palonen, tel. 09 160 52935, 0400 812 935
Överinspektör Auli Nurmi, tel. 09 160 52263, 040 359 3093

Ytterligare information (om ansökning och utbetalning) kan erhållas av följande person på Landsbygdsverket:
Överinspektör Mari Rajaniemi, tel. 020 7725598, 040 7145746