Hoppa till innehåll
Media

Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program förbättrar konkurrenskraft

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2014 9.23
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriets förslag till havs- och fiskerifondens operativa program för Finland har sänts på remiss. Programmets mål är att skapa fiskerinäringen en konkurrenskraftig omvärld som bidrar till en hållbar tillväxt och förnyelse samt utbudet av inhemsk fisk i framtiden.

Programmets prioriteringar handlar om att främja innovationer och samarbete, ta bort hinder för branschens utveckling och bidra till affärsverksamheten. Betraktelsesättet utvecklar hela branschen, och finansieringens främsta fokus är att stödja primärproduktionen. Stöden kanaliseras i synnerhet till insatser som stärker tillväxten och förnyelsen.

Att förbättra livskraften hos finska fiskresurser är ett av programmets viktigaste mål. Stöd ska särskilt avsättas för åtgärder som förbättrar fiskets hållbarhet. För att förbättra fiskbeståndens naturliga reproduktion ger programmet stöd för att utföra restaureringsåtgärder på det sättet att man har tillgång till den bästa möjliga kunskapen och resurserna för att utföra och följa upp åtgärderna.

En ny helhet i programmet är finansiering av havspolitiken som skapar förutsättningar för havsbaserade ekonomiska verksamheter och hjälper att uppnå Östersjöns skyddsmål.

Bättre förutsättningar uppskattas leda till ökad och mer diversifierad produktion och utveckling av produktionsvärdet så att fiskerinäringens årliga omsättning kommer att ligga på över 1 000 miljoner euro år 2020.

För det operativa programmet har reserverats sammanlagt 140 miljoner euro i offentlig finansiering (EU och nationell) för åren 2014–2020. EU-finansieringen för Finlands program är ca 50 % större än tidigare.
Anledningen till detta är att de objekt som finansieras med programmedel omfattar i fortsättningen förutom utveckling av fiskerihushållningen även fiskeövervakning, insamling av biologiska och ekonomiska uppgifter samt främjande av havspolitiken.

Tidsfristen för utlåtanden går ut 21.11.2014. Begäran om utlåtande och materialet kan läsas på http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lausunnolla2.html.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet (det operativa programmet):
specialsakkunnig Timo Halonen, tfn 0295 162411
konsultativa tjänstemannen Harri Kukka, tfn 0295 162377
förnamn.efternamn@mmm.fi

Finlands miljöcentral (programmets miljörapport)
gruppchef Riku Varjopuro, tfn 0400 148 843
förnamn.efternamn@mmm.fi

Petteri Orpo