Hoppa till innehåll
Media

Expert på torvmarksskogar

Projektbeskrivningar för den nationella skogsstrategin
Projektbeskrivningar för markanvändningssektorns klimatplan

Utförare

Tapio Oy

Projektbeskrivning

Löptid: 2020-2021

Skötseln av torvmarksskogarna utgör en mer komplex helhet jämfört med fastmarksskogarna, eftersom man vid metodvalet ska ta hänsyn till vattenhushållningen, näringskretsloppet, klimatpåverkan, biodiversiteten och virkesdrivningen. Hantering av allt detta kräver specialiserad yrkeskompetens som erhålls genom utbildning och kompetensverifiering. Vid beredningen av den nya lagen om finansiering av hållbart skogsbruk har man tagit hänsyn till att det behövs kompetensverifiering av dem som planerar och utför iståndsättning av diken och vattenskydd.

I Finland utgör torvmarksskogarna cirka en tredjedel av skogsbruksarealen och cirka en fjärdedel av den produktiva skogsmarken. Hälften av torvmarkerna är utdikade, och avverkningspotentialen i torvmarksskogarna är betydande. Målet att öka virkesanvändningen är därför riktat på utdikade torvmarksskogar, där det ofta finns ett gallringsbehov. Dessutom uttrycks ett behov av mångsidigare hantering av torvmarksskogarna.

Syftet med projektet är att

  • ta fram en mall för kompetenshanteringen avseende skötseln av torvmarksskogarna
  • proaktivt säkerställa utnyttjandet av torvmarksskogarna även i framtiden
  • stärka aktörernas kompetens vid skötseln av torvmarksskogar. Visionen är att skötseln av torvmarksskogarna i framtiden ska planeras och utföras av yrkeskunniga aktörer med verifierad kompetens.

År 2020 skapas en beskrivning av nuläget och verksamhetsmiljön för skötseln av torvmarksskogarna samt koncepten för utbildning och kompetensverifiering. År 2021 utarbetas utbildningsmaterial och en tjänst för kompetensverifiering samt konfigureras underhållet av tjänsten. Aktörer på fältet integreras i projektet genom kommunikativa insatser.

Genom projektet genomförs de klimatmål för markanvändningssektorn som fastställs i den nationella skogsstrategin 2025 och i regeringsprogrammet

Ytterligare information

Kati Kontinen, projektchef, fornamn.efternamn(at)tapio.fi, tfn. 050 591 7456