Hoppa till innehåll
Media

Expertrapporten rörande salmonellaepidemin är slutförd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2010 6.48
Pressmeddelande -

Den vetenskapliga sakkunnigutredningen om den foderöverförda salmonellaepidemin våren 2009 är färdig. Enligt rapporten uppgjord av den svenske professorn Per Häggblom kräver en lyckad salmonellabekämpning flera parallella förebyggande åtgärder.

I rapporten beskriver Häggblom Rehuraisio Oy:s foderfabrik i Reso, Livsmedelssäkerhetsverket Eviras och Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT rf:s verksamhet före och efter att epidemin brutit ut samt begrundar olika möjligheter som orsakade epidemin. Häggblom anser att epidemin orsakades av en fortsatt dold Salmonella Tennessee-bakterieförekomst i omgivningen kring foderfabrikens produktionslinje. Salmonellabakterier har troligen kommit via luftintagningssystemet till ifrågavarande foderlinjes nedkylningsprocess, där de förökat sig.

Enligt Häggblom fungerar salmonellaövervakningen av foder överlag mycket bra i Finland. Myndigheterna, ETT och foderproducenterna har egna ansvarsområden och verksamheten är väl koordinerad.

I Finland har man enligt tradition bekämpat salmonella genom att koncentrera sig på övervakningen av foderråämnen och genom att förhindra att foder besmittat med salmonellabakterier kommer fram till foderfabrikerna. Häggblom anser ifrågavarande metoder vara viktiga även i fortsättningen. Han fastslår dock att beredskapen i situationer då man konstaterat salmonellasmitta i foderfabriker är bristfällig. För att förhindra framtida epidemier bör foderproducenternas egenkontroll och myndighetsåtgärderna utvecklas bland annat så att man kan säkerställa att sådan expertis som snabbt kan spåra smittan i foderfabrikerna finns tillgänglig.

Enligt Häggblom har myndigheterna och näringen i sin beredskapsplanering inte förberett sig tillräckligt väl för en omfattande foderspridd salmonellaepidemi eftersom fynd av salmonellabakterier är mycket ovanliga i fabriksmiljön. Trots detta lyckades man i epidemisituationen snabbt få till stånd en fungerande krishantering genom samarbete mellan myndigheter och näringen. De konsumentskyddsåtgärder som vidtogs var enligt Häggblom tillräckliga.

Enligt uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet var Häggbloms uppgift att utreda orsakerna till salmonellaepidemin, särskilt ur vetenskaplig synvinkel, samt att redogöra för myndigheternas och Rehuraisios verksamhet under epidemin. Uppgifterna i rapporten baserar sig på dokument och bakgrundsfakta som jord- och skogsbruksministeriet, Evira, ETT:rf och Rehuraisio sammanställt för rapporten samt på Häggbloms veckolånga fältarbete i Finland på sensommaren 2009.

Tilläggsuppgifter fås av jord- och skogsbruksministeriet (MMM) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA):
Terhi Laaksonen, veterinärråd, tfn 09 160 52782, 0400 396 488 (MMM)
Marita Aalto, konsultativ tjänsteman, tfn 09 160 53346, 040 593 0136 (MMM)
Per Häggblom, professor, tfn + 46 18 67 40 00 (SVA)

Sirkka-Liisa Anttila