Hoppa till innehåll
Media

Finland och Sverige enades om fiskebestämmelserna för Torne älv för fiskeperioden 2021

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2021 12.36
Pressmeddelande
Tornionjoki

Jord- och skogsbruksministeriet och den svenska havs- och vattenmyndigheten har kommit överens om undantagen från bestämmelserna i fiskestadgan för Torne älv. De nya fiskebestämmelserna börjar gälla den 1 juni 2021. De fiskebestämmelser som tillämpas i Torne älv är nästan desamma som under fiskeperioden 2020.

Den enda nya bestämmelsen gäller laxfiske med fasta fångstredskap i Torne älvs havsområde. Detta betyder att under den tid som förbudet mot laxfiske gäller, det vill säga 11.6-15.9.2021, får man fiska endast med sådana fasta redskap som enligt den gällande EU-förordningen har beviljats undantag från landningsskyldigheten för lax. Genom ändringen utvidgas skyldigheten att släppa lax tillbaka i havet och de därtill hörande bestämmelserna till att även omfatta fritidsfiske med fasta fångstredskap som förekommer på den svenska sidan. 

Fiskebestämmelserna ses över årligen så att de hålls uppdaterade med tanke på fiskbeståndens tillstånd. Samtidigt ser man till att fisket i det område som omfattas av överenskommelsen är hållbart. Som grund för förhandlingarna används den biologiska utredning som Naturresursinstitutet och Sveriges lantbruksuniversitet SLU har gjort upp.

De genom protokoll överenskomna nya bestämmelserna tas in i den nationella lagstiftningen genom en förordning av statsrådet. Ett protokoll enligt förordningen publiceras också i författningssamlingens fördragsserie.

Avsikten är också att fortsätta att testa det elektroniska systemet för fångstrapporter på samma sätt som i somras. Fiskarna kan rapportera in sina fångster till exempel med en mobiltelefon, och denna information används sedan för forskning och statistikföring. 

Ytterligare information:
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162494, fornamn.efternamn@mmm.fi 
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162152, fornamn.efternamn@mmm.fi
 

Fiskar