Hoppa till innehåll
Media

Finland, Sverige och Norge fördjupar sitt samarbete inom förvaltningen av järvstammen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2022 10.55 | Publicerad på svenska 13.12.2022 kl. 13.09
Pressmeddelande
Ahma

Jord- och skogsbruksministeriet i Finland, Naturvårdsverket i Sverige och Miljödirektoratet i Norge har undertecknat ett ramdokument med målet att stärka den fennoskandiska järvstammens livskraft på lång sikt och intensifiera samarbetet mellan länderna inom förvaltningen och skyddet av järvstammen.

Med hjälp av ett starkare förvaltnings- och forskningssamarbete kan man bland annat förenhetliga metoderna för beståndsövervakning och utbyta information effektivare än tidigare. Målet är att främja en livskraftig fennoskandisk järvstam och säkerställa att den når en gynnsam bevarandestatus genom att se till att järvpopulationerna i Finland, Skandinavien och ryska Karelen även i fortsättningen har kontakt med varandra. Det är viktigt för den genetiska variationen inom arten. 

De finska, svenska och norska myndigheterna med ansvar för rovdjursfrågor har tidigare undertecknat ett motsvarande ramdokument om vargen. 

-    Under de senaste åren har vi intensifierat samarbetet med de svenska och norska myndigheterna inom förvaltningen och skyddet av de stora rovdjuren. Det är viktigt att samarbetet nu också blir tätare och mer konkret när det gäller järvstammarna. De mest effektiva resultaten för naturen fås till stånd när saker behandlas i ett större perspektiv över statsgränserna. Samarbete gör alla klokare och gynnar samtliga parter, säger jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio

Ramdokumentet är Finlands, Sveriges och Norges svar på internationella riktlinjer för förvaltningen av järvstammarna. Länderna är motiverade och engagerade i samarbetet. För att de gemensamma målen ska nås är det av avgörande betydelse att metoderna för beståndsövervakning förenhetligas och att man utbyter information samt erfarenheter kring förvaltningsåtgärder och bästa praxis.

Järven orsakar störst skador för rennäringen

Årligen orsakar järven skador på ren till ett värde av 3–6 miljoner euro. Järven är det rovdjur som ekonomiskt sett orsakar de största skadorna för rennäringen. Därför har jaktkvoten under de senaste fem jaktåren varit åtta individer och området begränsats i enlighet med förvaltningsplanen till endast det östra och norra renskötselområdet. Jaktkvoten har dock inte fyllts under de senaste åren. Jakten har förutsatt en Naturabedömning, eftersom järven är en art som ligger till grund för skyddet av flera Naturaområden, i synnerhet i det norra renskötselområdet i Fjäll-Lappland. Därför behöver det i år inte utfärdas någon särskild förordning som begränsar Finlands viltcentrals behörighet vad gäller antal eller område, utan viltcentralen får bevilja dispenser på basis av alla ansökningar som uppfyller kriterierna.

Järven är det minsta av de stora rovdjuren i Finland och vårt största mårddjur. Under de tre senaste decennierna har järvstammen vuxit med i genomsnitt cirka tio procent per år, och i nuläget finns det cirka 400 järvar i Finland.  Den skandinaviska järvstammen består av cirka 1 020 individer, varav cirka 670 i Sverige och 350 i Norge.

Ramdokumentet

Mer information:

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 162 391, sami.niemi(at).gov.fi

Djur och växter Vilt