Hoppa till innehåll
Media

Finlands första nedströmspassage hjälper laxfiskar att passera Haapakoski kraftverk

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.8.2022 14.59 | Publicerad på svenska 23.8.2022 kl. 14.23
Pressmeddelande
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Vid Haapakoski kraftverk i Ijo älv har det anlagts Finlands första nedströmspassage för laxfiskar. Det är fråga om ett projekt av exceptionell dimension, och det är första gången som denna typ av lösning testas för att underlätta laxungarnas vandring i de stora kraftverksbebyggda älvarna i Finland.

Nedströmspassagen är en passage som har byggts i anslutning till kraftverket och längs vilken laxungar, smolt, kan ta sig förbi kraftverksdammen. Nedströmspassagen är ett projekt med nationell betydelse. Tanken är att resultaten av det ska utnyttjas i större omfattning. Med hjälp av passagen kan man lösa utmaningarna kring unga laxfiskars vandring ut i havet från älvar där det finns vattenkraftverk.

Nedströmspassagen invigdes den 22 augusti 2022. Arbetet för passagen inleddes redan 2019 genom att det installerades en avledare för vandringsfisk vid Haapakoski. Arbetet har fortsatt inom ramen för ett projekt för vandringsfisk i Ijo älv 2020–2022. Inom projektet genomförs det en rad åtgärder för att stärka bestånden av laxfiskar i Ijo älv, t.ex. överflyttning och övervakning av laxfiskar och utplantering av yngel. 

- Det här är ett stort projekt med nytänkande, och jag är glad över att man lyckats genomföra det med tanke på vandringsfisken i Finland. Genom att förbättra älvens naturvärden kan man stödja servicen och förutsättningarna för näringsverksamhet i älvområdet och därigenom höja hela älvområdets värde. Projektet är ett fantastiskt exempel på vad som kan uppnås genom uthålligt samarbete mellan olika aktörer. Jag hoppas att det här kan fungera som exempel för motsvarande projekt – den lösning som genomförts i Haapakoski har stor potential på riksnivå, konstaterar jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen

Medvetenheten om de problem som kraftverksdammarna orsakar för unga fiskars vandring nedströms har väckts mycket senare än medvetenheten om behovet att bygga fiskvägar för moderfiskar som vandrar uppströms i älvarna. Laxungarnas vandring avbryts ofta och en stor del av dem dör när de försöker ta sig förbi kraftverksdammar, vilket är en stor utmaning när det gäller att hålla bestånden av vandringsfisk livskraftiga i kraftverksbebyggda älvar. En avledare vid nedströmspassagen styr de unga fiskarna i rätt riktning, och strömmen i passagen lockar dem in i ett rör som de då kan passera igenom och fortsätta sin vandring.

Projektet för vandringsfisk i Ijo älv 2020–2022 genomförs av PVO-Vesivoima Oy, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, jord- och skogsbruksministeriet, Ijo kommun, Uleåborgs stad, Pudasjärvi stad, Taivalkoski kommun, Kuusamo stad, Norra Österbottens förbund, Ijo älvs fiskeriområde, Forststyrelsen, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten samt Naturresursinstitutet. Projektets totala budget uppgår till cirka 2,2 miljoner euro. Jord- och skogsbruksministeriet har bidragit med en miljon euro via Nousu-programmet. 

- assagelösningen vid Haapakoski är resultatet av ett intensivt och interaktivt samarbete. Jag ser fram emot att få fortsätta undersöka, testa och vidareutveckla den här passagelösningen. Jag tror att vi i framtiden får fira många fler motsvarande resultat av gott samarbete”, säger Jani Pulli, verkställande direktör för PVO-Vesivoima Oy.

Smoltens vandring i Ijo älv är som mest intensiv i början av juni, och avsikten är att passagen ska användas från mitten av maj till slutet av juli. Forskningsresultaten om hur väl avledaren fungerar är lovande, men mer exakta resultat om hur hela passageanordningen fungerar fås senast efter nästa sommars vandring.

Haapakoski är ett av fem kraftverk vid Ijo älv. Om anordningen visar sig fungera väl och vara tillräckligt effektiv, är avsikten att motsvarande konstruktioner ska byggas också vid de andra kraftverken i Ijo älv. Före det möjliggörs fiskungarnas vandring från älvens övre lopp till havet genom att de transporteras med lastbil ända förbi Raasakka kraftverk, som ligger längst ned i älven. Målet för framtiden är att Ijo älv ska fungera som en naturlig älv och att ungarna inte ska behöva fångas och transporteras till havet. 

Genom jord- och skogsbruksministeriets Nousu-program förbättras levnadsförhållandena för vandringsfisk och återställs vandringsfiskbeståndens naturliga reproduktion i Finlands vattendrag. Under 2020–2023 förbättras vandringsfiskens levnadsförhållanden med sammanlagt 15 miljoner euro. 

Mer information:

Jouni Tammi, jord- och skogsbruksministeriet
specialsakkunnig
0295 162 313, jouni.tammi(at)gov.fi

Mirko Laakkonen, Norra Österbottens förbund
projektchef
040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Jani Pulli, PVO-Vesivoima Oy
verkställande direktör
050 386 2680, jani.pulli@pvo.fi