Hoppa till innehåll
Media

Fiskelagen förnyas - ett fiskekort för hela landet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2012 9.41
Pressmeddelande -

Förslaget till en ny lag om fiske, som jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp tagit fram, publicerades i dag. Syftet med den nya lagen är att tillgodogöra sig och förvalta fiskresurser på ett sätt som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Målet är att fångsterna fortsätter att ligga på en hållbar nivå, att bidra till fiskbeståndens naturliga livscykel och behålla den biologiska mångfalden hos fiskresurserna och den övriga vattenmiljön.

I den färska rapporten föreslås inga ändringar i de allmänna avgiftsfria fiskerätterna (mete och pilkfiske). I stället för fiskevårdsavgiften och spöfiskeavgiften ska det nu finnas en avgift (fiskekort) som ger rätt till kast- och spöfiske i hela landet (förutom i förbudsområdena). Kortet kommer att kosta 35 euro per år, 10 euro per vecka och 5 euro per dygn. Avgiften gäller för alla fiskare över 18 år.

Enligt arbetsgruppen måste regleringen av fiske göras klarare. Statsrådet ska ges bemyndigande att utfärda förordningar bl.a. när det gäller att införa fiskarspecifika kvoter och skyldigheter att märka sättfisk eller tidsmässiga och regionala fiskebegränsningar samt begränsningar som gäller fångstredskapens egenskaper. För att i synnerhet utnyttja och förvalta vandrande fiskar på ett hållbart sätt, krävs det effektfullare och mer varierande fiskeregleringsåtgärder än tidigare.

Organiseringen och utvecklingen av det lokala fisket ska också i fortsättningen bygga på fiskeområdenas verksamhet. Områdena ska emellertid vara färre och större, professionellt organiserade enheter. Ägare till vattenområdena samt företrädare för rådgivningen och fiskarna ska på samma sätt som tidigare vara representerade i fiskeområdena. Den viktigaste uppgiften är att ta fram nyttjande- och förvaltningsplaner och se till att planerna genomförs. Dessa planer ligger till grund för organiseringen av fisket och förvaltningen av fiskresurserna på det regionala planet. Planernas ska göras mer bindande och uppföljning av utfallet ökas.

Kommersiella fiskare är registrerade fysiska eller juridiska personer. Enligt förslaget ska dessa fiskare ha rätt till förstahandsförsäljning av fisk. Deras möjligheter att få fisketillstånd mot betalning måste förbättras bl.a. genom att man fastställer i nyttjande- och förvaltningsplanerna de områden som är extra lämpliga för kommersiellt fiske. Kommersiella fiskare måste få fisketillstånd till dessa områden av innehavaren till fiskerätten, fiskeområdet eller i sista hand närings-, trafik- och miljöcentralen. Enbart kommersiella fiskare ska få rätt att använda trål, storryssja eller en stor not. De måste rapportera om alla fångster.

Arbetsgruppen har kommit med riktlinjer för innehållet i den nya lagen om fiske. Utifrån detta ska det arbetas fram en regeringsproposition med förslag till en ny lag om fiske. Arbetet, som utförs som tjänstearbete, tar ca ett år i anspråk. Den nya lagen börjar gälla tidigast år 2014.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Pentti Lähteenoja, tfn 040 7171698
Eija Kirjavainen, tfn 040 772 1262
Orian Bondestam, tfn 0400 392 011