Hoppa till innehåll
Media

Fisketurismföretagarnas tillståndsärenden underlättas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2012 8.23
Pressmeddelande -

Helsingfors 14.6.2012

Statsrådet fastställde i dag en lagproposition om fisketurismföretagarnas tillståndsärenden. Republikens president fastställer antagligen lagen i morgon. Lagen träder i kraft 18.6.2012.

Lagen om fiske ändrades så att närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) kan bevilja fisketurismföretagare tillstånd att med stöd av den allmänna fiskerätten (metning, pimpelfiske och kastfiske) ordna sådana fisketurismevenemang i vilka högst sex fiskare deltar samtidigt. Tillståndet beviljas för högst fem år.

NTM-centralerna fick också behörighet att ställa randvillkor för de tillstånd som avses i propositionen samt rätt att på vissa villkor återkalla ett beviljat tillstånd. Dessutom förutsätts att NTM-centralen årligen ber om ett utlåtande från fiskerområdena inom sitt verksamhetsområde angående faktorer som påverkar dessa randvillkor.

Förutom tillståndet ska tillståndsinnehavaren per kalenderår till staten betala en kastspöavgift på 100 euro för respektive län som avses i 88 § 2 mom. inom vars område fisketurismföretagaren ordnar fisketurismevenemang. Till sin karaktär är avgiften en ägarersättning, dvs. de insamlade medlen redovisas för vattenområdenas ägare.

Syftet med ändringen är att underlätta och förbättra fisketurismföretagarnas verksamhetsmöjligheter och -förutsättningar så att de med stöd av den allmänna fiskerätten kan ordna handledda och guidade fisketurer i liten skala. Fisketurismevenemang med ett större antal deltagare, fisketävlingar och andra stora fiskeevenemang förutsätter även i fortsättningen alltid tillstånd av fiskerättens innehavare. De positiva inkomst- och sysselsättningseffekterna av lagändringen hänför sig särskilt till skärgården och landsbygden där det finns knappt om andra arbetsplatser.

En bakomliggande orsak till lagändringen är att fisketurismföretagarna inte trots försök fått tillstånd för guidad verksamhet för tillräckligt stora vattenområden. Problemen har i synnerhet gällt havs- och kustområden där vattenområdenas ägarförhållanden ställvis är mycket splittrade på grund av delade vattenområden, vilket delvis gjort det svårare att söka tillstånd. En lönsam guideverksamhet förutsätter tillräckligt stora vattenområden och möjlighet att röra sig mellan fångstområden. Med tanke på utvecklingen av verksamheten och dess kontinuitet är det också viktigt att tillstånden för fiskeverksamhet är fleråriga. I sin tidigare form gav lagen om fiske i praktiken inte fungerande lösningsalternativ för att ordna fisketurismföretagarnas tillståndsärenden.

Närmare upplysningar hos jord- och skogsbruksministeriet:
fiskeriöverinspektör Roni Selén tfn 040 507 3934