Hoppa till innehåll
Media

Fiskodling ska få bättre verksamhetsbetingelser

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2009 11.39
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände i dag principbeslutet om det nationella vattenbruksprogrammet 2015. Programmet siktar till att skapa en internationellt konkurrenskraftig omvärld för näringen och förutsättningar för en hållbar tillväxt i och diversifiering av produktionen. Beslutet samordnar närings- och miljöpolitiken kring vattenbruket och innehåller mål och åtgärder för utveckling av näringen.

I Finland har vi naturliga betingelser för vattenbruk. Trots detta har den finska vattenbruksproduktionen, mot den allmänna internationella utvecklingen, minskat sedan början av 1990-talet. På 2000-talet har den årliga matfiskproduktionen legat kring 13–15 miljoner kilo och yngelproduktionen kring 70 miljoner yngel. Sett över hela världen är vattenbruket den snabbaste växande formen inom primärproduktion av livsmedel. På alla kontinenter ses vattenbruket som ett strategiskt viktigt utvecklingsobjekt.

När vattenbruket får bättre verksamhetsbetingelser är det möjligt att öka konsumtionen av inhemsk fisk. Konsumtionen av fisk har visat en stadigt uppåtgående trend men andelen inhemsk fisk har dock gått neråt påtagligt. I dag är den endast ca 30 procent av den totala konsumtionen. År 2008 importerade vi 65 miljoner kg livsmedelsfisk.

Näringens verksamhetsbetingelser och miljöskyddet ska utvecklas med hjälp av ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara åtgärder som också håller miljökonsekvenserna av den ökande vattenbruksproduktionen under kontroll. Miljötillståndsprocessen ska också utvecklas vilket innebär att processen uppmuntrar producenterna att införa miljövänliga teknologier och handlingssätt. Ur miljöskyddsperspektivet är målet att vattenbrukets näringsbelastning i relation till den ökade produktionen minskar och att näringens nettobelastning på Östersjön inte ska växa.

En ny regleringsåtgärd för miljön är att man vill öka användningen av s.k. Östersjöfoder, dvs. råvaran till fiskmjöl kommer från Östersjöfisk. Då cirkulerar näringsämnena och Östersjön slipper ny näringsbelastning utanför dess område. Fisken som man använder som råvara i foder ska i huvudsak bestå av strömming och vassbuk men även mörtfiskar som i dag är underutnyttjande ska kunna tillvaratas.

Programmets långsiktiga mål är att inom fiskodling effektivisera införandet av teknologier kring vattnets kretsomlopp och odling på öppet hav.

Principbeslutet har tagits fram av arbetsgruppen för utveckling av vattenbruket med en bred representation från näringen, miljö- och fiskerihushållningen samt forskningen.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, tfn 09-160 53162, 0400 392 011

Sirkka-Liisa Anttila