Hoppa till innehåll
Media

Förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag föreslås för fiskesäsongen 2021 – Möjligheterna att fiska andra fiskar utökas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2021 14.01 | Publicerad på svenska 7.4.2021 kl. 16.04
Pressmeddelande
Tenojoki
Kuva: Jaakko Vähämäki

Finland och Norge har slutfört sina förhandlingar om laxfisket i Tana älv under fiskesäsongen 2021. I det gemensamma förhandlingsresultatet föreslås ett mycket exceptionellt förbud mot laxfiske under fiskesäsongen 2021, som ska omfatta hela Tana älvs vattendrag samt fjord- och havsområde. Det ska dock fortfarande vara möjligt att fiska andra fiskar, och med tanke på detta föreslås det ett nytt slags spöfisketillstånd för Tana älv.

Temporära förbudet mot laxfiske ska gälla såväl fiske med spö som fiske med fasta fångstredskap som är avsedda för laxfiske, det vill säga pata, stående nät och drivgarn. Till fiskebegränsningsområdet ska höra Tana älvs huvudfåra och biflöden, Tanafjorden samt det omfattande havsområdet utanför fjorden inom fyra kommuners områden. Det enhetliga begränsningsområdet täcker således hela livscykeln för laxpopulationen i Tana älv. Populationen omfattar sammanlagt 30 olika laxbestånd.

Den exceptionella begränsningen motiveras av att man vid övervakningen av laxbestånden i Tana älv har upptäckt att deras tillstånd har försämrats snabbt. Laxbestånden har inte återhämtat sig som väntat med de nuvarande fiskebestämmelserna. Ett totalförbud behövs eftersom även begränsat fiske skulle beskatta laxbestånden för hårt och göra deras återhämtning avsevärt långsammare.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä anser att det förhandlingsresultat som nåtts med Norge är en nödvändig åtgärd för att trygga laxbestånden i Tana älv.

– Det är ett tufft beslut särskilt för de lokala invånarna i Tana älvdal, men målet är att trygga fiskemöjligheterna och livskraftiga laxbestånd i Tana älv också i framtiden. För Finland är det avgörande att Norge är berett att begränsa fisket i havs- och fjordområdet. Förhandlingsresultatet innebär en exceptionell möjlighet att trygga laxen under hela dess livscykel, säger jord- och skogsbruksminister Leppä.

Jord- och skogsbruksministeriet har bedömt det temporära förbudet med tanke på olika grundläggande fri- och rättigheter, såsom egendomsskydd, samernas rätt att utöva sin kultur samt ansvar för miljön i enlighet med grundlagen. Laxfiske i Tana älv är en viktig del av samekulturen, och därför gäller det att bedöma om ett avbrott i laxfisket är skadligare än sämre fiskemöjligheter i framtiden.

I samband med antagandet av den gällande lagen om fiske betonade grundlagsutskottet att det allmänna inte enbart är bemyndigat utan också skyldigt enligt 52 § i lagen om fiske att sörja för ett hållbart nyttjande av fiskresurserna för att bevara naturens mångfald.

Förbudet mot laxfiske har negativa konsekvenser också för ekonomin i Tana älvdal. I synnerhet turistnäringen och delägarlagen lider av att intäkterna från turismen och fisketillstånden minskar. Utsjoki kommun har tillsammans med aktörer i regionen redan börjat bereda de åtgärder som en plötslig strukturomvandling kräver.

Syftet är att lindra konsekvenserna av förbudet mot laxfiske genom att utöka möjligheterna att fiska andra fiskar än lax. För turister skapas ett nytt spöfisketillstånd som gör det möjligt att fiska till exempel harr med lätta flugfiskeredskap. Möjligheten att fiska andra fiskar med nät innan laxen börjar vandra upp hålls kvar, och i augusti tillåts fiske med nät i Enare älv i begränsad utsträckning. De som bor på orten får fiska med spö från stränderna, men bland annat antalet krokar begränsas och det är tillåtet att använda endast krokar utan hullingar. Därtill är det även i fortsättningen tillåtet att fiska havsöring i Tana älv.

Avsikten är att ändringarna enligt förhandlingsresultatet ska genomföras genom tre olika förordningar av statsrådet. Förordningarna gäller totalförbud mot laxfiske, fiske efter annan fisk samt fiskebegränsningar i Tana älvs biflöden. Förordningarna sänds på remiss denna vecka. Avsikten är att de slutliga bestämmelserna ska träda i kraft senast den 1 maj 2021.

Ytterligare information:

Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 152, tapio.hakaste(a)mmm.fi
Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 0295 162 051, vesa.ruusila(a)mmm.fi
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, teppo.sakkinen(a)tem.fi
 

Fiskar Jari Leppä