Hoppa till innehåll
Media

Förordning om förvaltning av stöd till fiskerinäringen godkändes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2007 13.12
Pressmeddelande -

Statsrådet utfärdade i dag en förordning om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och stöd till fiskerinäringen. De centralaste bestämmelserna gäller fiskerigrupper, företagens utvecklingsstrategier och förvaltning av handlingsprogrammet för Finlands fiskerinäring 2007 - 2013.

Det viktigaste målet med åtgärderna i handlingsprogrammet 2007 - 2013 är att enligt principerna om hållbar användning förbättra lönsamheten och konkurrenskraften hos havsfiske, vattenbruk, insjöfiske, fiskförädling och partihandel med fisk. I förordningen ingår bestämmelser om tillsättande och sammansättning av en övervakningskommitté som följer upp hur programmets mål uppnås. Kommittén består av företrädare för fiskerinäringsorganisationerna, de ministerier som handlägger EU:s fondärenden, TE-centralerna samt landskapsförbunden.

De viktigaste bestämmelserna i förordningen som rör stödsökande anknyter till fiskerigrupper och utvecklingsstrategier. Vid val av fiskerigrupper beaktas bland annat om den lokala utvecklingsstrategin är innovativ och genomförbar samt hur nyttiga åtgärderna är för områdets fiskerinäring. I förordningen ges bestämmelser om innehållet i den lokala utvecklingsstrategin.

Inom ramen för handlingsprogrammet kan företag och företagare få ett 10 procent högre stöd om de lämnar en godtagbar utvecklingsplan tillsammans med investeringsansökan. Enligt förordningen ska utvecklingsplanen innehålla bland annat en beskrivning av sökandens centrala affärsidé, ekonomiska situation och framtidsutsikter. Därutöver ska planen innehålla en bedömning av sökandens utvecklings-, kompetens- och investeringsbehov samt de åtgärder som behövs för att genomföra utvecklingsplanen.

I och med denna förordning är Finlands nationella lagstiftning färdig när det gäller Europeiska fiskerifonden. Kommissionen måste dock godkänna handlingsprogrammet innan programmet kan genomföras. På grund av den tid som Finland och kommissionen behöver för förhandlingarna och kommissionen för sitt interna beredningsarbete, kan stöd tidigast beviljas i oktober i år.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Risto Lampinen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 529 04, 040 517 4088