Hoppa till innehåll
Media

Förslag till program för nationellt stöd till södra Finland 2023–2027 sänds till Europeiska kommissionen för behandling

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2022 15.12
Pressmeddelande

Torsdagen den 28 april 2022 godkände regeringen ett förslag till program för nationellt stöd till södra Finland för 2023–2027. I början av maj sänds förslaget till Europeiska kommissionen för behandling, och kommissionen väntas godkänna stödprogrammet inom de närmaste månaderna.

Det nationella stödet till södra Finland består av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, stöd för växthusproduktion och stöd för lagring av trädgårdsprodukter. För närvarande baserar sig det nationella stödet till södra Finland på artikel 214 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013, utifrån vilken EU-kommissionen har utfärdat ett beslut som närmare reglerar stödet. 

Finland föreslår för kommissionen att det nationella stödet till södra Finland under de kommande fem åren ska betalas i huvudsak enligt samma principer som nu. Enligt den reviderade EU-förordningen om en marknadsordning för jordbruksprodukter får stödets totala belopp 2027 dock vara högst 67 procent av stödbeloppet 2022. Av den anledningen föreslås att det nationella stödet till södra Finland i början av stödperioden ska uppgå till 17,1 miljoner euro för att mot slutet av stödperioden sjunka till 11,6 miljoner euro. Stödet sänks mest mot slutet av perioden för att stödutvecklingen i början av perioden ska vara så stabil som möjligt inom både svin- och fjäderfähushållningen och trädgårdsodlingen. I enlighet med lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) har det förhandlats om stödförslaget med centralorganisationerna för lantbruksproducenterna (MTK och SLC), och samsyn om stödförslagets innehåll nåddes den 19 april 2022.

Det nationella stödet till södra Finland betalas i södra Finland (söder om linjen Villmanstrand–Tammerfors–Björneborg), som även kallas AB-stödområdet. Stödet var tidigare känt som stöd enligt artikel 141 i fördraget om Finlands anslutning till EU. År 2022 är det totala beloppet av det nationella stödet till södra Finland lite över 17 miljoner euro, vilket är cirka 5 procent av det totala beloppet av nationellt stöd. Under 2023–2027 kompletterar det nationella stödet till södra Finland den gemensamma jordbrukspolitikens övriga element, som också ändras från och med 2023. Det nationella stödet till södra Finland och det nordliga stödet till svin- och fjäderfähushållningen och trädgårdsodlingen samordnas årligen så balanserat som möjligt inom de ramar som EU:s rättsakter och kommissionens beslut om stödordningarna sätter. 

Mer information:

Martti Patjas, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 474, martti.patjas(at)gov.fi
Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 347, juha.vanhatalo(at)gov.fi