Hoppa till innehåll
Media

Förslag till strategi för ansvarsfull sjöfågeljakt och viltfågeluppfödning har blivit klar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.3.2023 10.07 | Publicerad på svenska 6.3.2023 kl. 15.07
Pressmeddelande
Nokikana

Våren 2022 tillsatte jord- och skogsbruksministeriet en bred arbetsgrupp för att bereda ett förslag till en strategi för ansvarsfull jakt på sjöfågel och uppfödning av viltfåglar i hägn. Det förslag som nu har blivit klart innehåller flera åtgärder för att stärka sjöfågelpopulationer på tillbakagång och främja djurvälfärden hos hägnade viltfåglar.

Finland har en central roll som häckningsområde för sjöfågelpopulationerna i EU; av en del arter häckar upp till 95 % av den häckande populationen i Finland. Genom långtidsövervakning av populationsutvecklingen har det konstaterats att populationerna av flera sjöfågelarter har minskat betydligt under de senaste årtiondena. Artspecifika jaktbegränsningar har redan införts, men de minskade populationerna förutsätter en mer övergripande utvärdering av sjöfågeljakten och dess framtid.  

Samtidigt har risken för fågelinfluensa ökat på global nivå under de senaste åren. Sjöfåglar är en betydande artgrupp med tanke på spridningen av fågelinfluensa, även till hönsfåglar, som är känsligare för sjukdomen. I täta fågelgrupper sprider sig fågelinfluensan lättare, och i synnerhet när det gäller viltfåglar som föds upp i hägn är kontakt med vilda fåglar en risk för spridning av sjukdomen. År 2021 var läget vad gäller fågelinfluensa hittills sämst i Finland. Det året blev man tvungen att avliva tusentals hägnade fasaner.

Den första delen av arbetsgruppens förslag gäller ansvarsfull jakt på sjöfåglar. Arbetsgruppen var enig om målen för, grunderna för och vikten av åtgärder för att återetablera populationer av sjöfåglar på tillbakagång. Arbetsgruppen kom fram till en gemensam syn på bland annat vikten av att begränsa jakt i skymning, förbud mot handel med sjöfåglar och tidsbegränsad fridlysning av sothöna. 

Meningsskiljaktigheter förekom i synnerhet när det gällde huruvida jakt med hjälp av konstgjord utfodring ska tillåtas och huruvida jakt på sjöfåglar vars population inte har minskat i så stor grad, såsom gräsand, ska begränsas. Enligt förslaget ska jakt med hjälp av utfodring kunna tillåtas genom en separat jaktlicens för näringsidkare som bedriver jaktturism samt vid anlagda våtmarker som uppfyller vissa särskilda krav. Vid dessa objekt ska det enligt förslaget vara obligatoriskt att använda apporterande hund. Jord- och skogsbruksministeriet låter göra en separat utvärdering av jakt med hjälp av utfodring under våren 2023 innan den egentliga strategin färdigställs och fastställs.

I den andra delen av arbetsgruppens förslag behandlas viltfågeluppfödning. Målet är att främja djurvälfärden hos hägnade viltfåglar, att förbättra skyddet mot djursjukdomar hos hägnade viltfåglar samt att förebygga att utsättning av uppfödda viltfåglar i naturen inverkar negativt på den övriga naturen. Många smittskyddsmetoder som används vid andra fjäderfägårdar (såsom god hygien, smittskyddssluss, skyddskläder, begränsning av besökare och fysisk åtskillnad av olika verksamheter på gården) lämpar sig även för viltfågelhägn. Ett särdrag hos viltfågelhägnen är att fåglar tas in i hägnet och att fåglar sätts ut i naturen. Det rekommenderas inte att fåglar tas in i hägnet under den tid när det råder förbud mot att hålla fjäderfä utomhus. Utfodringsplatser för vilda fåglar bör vara belägna på ett tillräckligt långt avstånd från viltfågelhägn. 

Jord- och skogsbruksministeriet färdigställer och fastställer strategin efter att utvärderingen om jakt med hjälp av utfodring har blivit klar. En del av arbetsgruppens förslag kan genomföras genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet så att de gäller redan den kommande höstens jakt. Åtgärder som kräver lagändringar bereds under följande regeringsperiod. Ändringarna i lagstiftningen kommer att motiveras och definieras i detalj vid beredningen av propositionerna, och de kommer också att sändas på remiss.

Arbetsgruppens förslag och avvikande meningar till det (på finska)

Ytterligare information:

Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, vice ordförande (jakt på sjöfågel), tfn +358 295 162 051 
Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, vice ordförande (viltfågeluppfödning), tfn +358 295 162 439
E-post: fornamn.efternamn@gov.fi

Djur och växter Vilt