Hoppa till innehåll
Media

Fortstyrelsen inleder auktioner på stora vindkraftsprojekt

arbets- och näringsministerietjord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2023 13.30
Pressmeddelande
illustration, Forststyrelsen

Statsrådet fattade den 23 november 2023 ett principbeslut om att inleda  auktionsförfaranden för fem havsbaserade vindkraftsområden på Finlands allmänna vattenområde.

De havsbaserade vindkraftsområden som ska auktioneras ut finns på de allmänna vattenområden som Forststyrelsen besitter i landskapen Österbotten och Norra Österbotten . Auktionsförfarandet inleds i enlighet med den auktionsmodell som utarbetades 2021.

Forststyrelsen konkurrensutsätter valet av projektpartner och arrenderar området till den partner som väljs ut samt säljer projekträttigheter för utveckling, byggande och produktion av förnybar energi i området. Partnern ansvarar för att ansöka om de tillstånd som behövs för projektet. Arrendetiden är högst 50 år. 

För två områden (Pyhäjoki/Brahestad och Närpes) inleds auktionsförfarandet redan i år. Konkurrensutsättningar för de övriga tre (Siikajoki/Karlö, Brahestad/Siikajoki och Kristinestad) kommer att förberedas i samarbete med kommunerna. Beslut om beviljande av egentlig nyttjanderätt till de projektpartner som valts till de olika områdena fattas av statsrådet efter auktionerna.

De valda vattenområdena finns i de områden som i landskapsplanläggningen anvisats för vindkraftsproduktion. Vid valet av områden har man beaktat de preliminära möjligheterna att ansluta sig till stamnätet samt konsekvenserna för landskapet, handelssjöfarten och försvarsmaktens verksamhetsförutsättningar. 

Projekten påskyndar den rena omställningen

- Genom havsbaserad vindkraft kan man avsevärt öka den förnybara och utsläppsfria elproduktionen i Finland. Projekten stöder omställningen till ren energi, skapar ett helt nytt verksamhetsområde i Finland, lockar internationella investeringar samt främjar målen för regeringsprogrammet, betonar jord- och skogsbruksminister Sari Essayah

Den sammanlagda storleken av de fem havsbaserade vindkraftsområdena som kommer att auktioneras ut är cirka 860 km2 och deras beräknade maximala kapacitet cirka 7 500 megawatt. Som mest ryms det cirka 500 vindkraftverk på den sammanlagda ytan av områdena. Investeringsvärdet för en havsbaserad vindkraftspark är cirka 3-4 miljarder. Staten får inkomster från utarrendering av områdena och försäljning av projekträttigheter. Också kommunerna i området drar nytta av verksamheten. Kommuner får fastighetsskatt för havsbaserade vindkraftsområden som är på allmänna vattenområden, och projekten har också en betydande sysselsättande effekt.  

- Principbeslutet är historiskt med tanke på dess omfattning, och det för Finland mot en kraftig ökning av ren energi. Vindkraftverken som anläggs i de områden som auktioneras ut beräknas öka Finlands årliga elproduktion med över en tredjedel. Att öka elproduktionen är också ett viktigt sätt att främja investeringar i  förädlingsindustrin i Finland, konstaterar miljö- och klimatminister Kai  Mykkänen.

Ministrarna tackar Forststyrelsen för en grundlig beredning, vilket gör det möjligt att inleda auktionerna. Utveckling av den havsbaserade vindkraften hör till Forststyrelsens affärsverksamhet. Att överlåta områdenas nyttjanderätter till vindkraft hör till Forststyrelsens lagstadgade uppgifter. Vid auktionsförfarandet väljs aktören genom konkurrensutsättning på så sätt att processen är rättvis, transparent, jämlik och konkurrensneutral samt tillgodoser statens övergripande intresse.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet

  • Leena Arpiainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 238
  • Erno Järvinen, chef för skogs- och bioenergienheten, tfn 0295 162 150 
  • Jouni Koskela, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 339 9334

Ytterligare information vid miljöministeriet

  • Lyydia Ylönen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 476 1341

         e-post: fornamn.efternamn@gov.fi 

Natur och klimat Vatten