Hoppa till innehåll
Media

Förvaltningsplanen för vargstammen bör uppdateras utifrån färska forskningsrön

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 11.00
Pressmeddelande

Naturresursinstitutet har på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet genomfört ett forskningsprojekt för att fastställa ett referensvärde för en gynnsam bevarandestatus för vargstammen. Resultaten av det tvååriga forskningsprojektet gav värdefull information om vargstammen i Finland, och på basis av den informationen bör förvaltningsplanen för vargstammen uppdateras för att trygga stammen.

Tack vare forskningsprojektet finns det nu mer exakta uppgifter om den finska vargstammen än någonsin tidigare och även nya verktyg för att fastställa referensvärdet för en gynnsam bevarandestatus för vargstammen.

-    Vi anser att det är viktigt att vi får högklassig forskningsinformation om vargstammen som stöd för beslutsfattandet. Med undantag av Skandinavien finns det inte något annat område i Europa där det finns så exakt information om vargpopulationen som vi nu har i Finland. Resultaten ger viktiga riktlinjer för ministeriets verksamhet, säger Sami Niemi, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet. 

Av undersökningarna i projektet framgick att vargpopulationen i Finland är uppdelad i en östlig och en västlig delpopulation, som har endast lite kontakt med varandra. Den genetiska mångfalden hos den östliga populationen är god, eftersom populationen har kontakt med vargpopulationen i Ryssland. Hos populationen i västra Finland är den genetiska mångfalden mindre. Genetisk mångfald är viktig med tanke på artens fortlevnad.

I den gällande förvaltningsplanen för vargstammen har det inte beaktats att vargpopulationen i Finland är uppdelad i två delpopulationer eller att den genetiska mångfalden försvagas. Det betyder att det är svårt att fatta beslut om tillåtelse av stamvårdande jakt på varg inom ramen för den nuvarande förvaltningsplanen och på basis av de nya forskningsresultaten.

De nya rönen innebär att förvaltningsplanen behöver uppdateras. Jord- och skogsbruksministeriet inleder det arbetet under hösten. Förvaltningsplanen uppdateras tillsammans med berörda aktörer. 

-    Dialogen mellan parter med olika ståndpunkter har en nyckelroll vid förvaltningen av vargstammen. Det är viktigt att trygga vargen som en del av den finländska naturen, men lika viktigt att erbjuda lösningar för människor som lever sin vardag i vargrevir. Vid ministeriet anser vi att begränsad jakt bör vara en metod i förvaltningen av vargstammen. Jakten bör dock stödja målen i förvaltningsplanen för vargstammen, såsom uppnåendet av en gynnsam bevarandestatus. I ljuset av de nya uppgifterna bör vi nu se över förvaltningsplanens mål och förvaltningsområden och bedöma hur vi ska säkerställa kontakten mellan de två delpopulationerna. Nu är det viktigt att den genetiska mångfalden hos vargpopulationen i västra Finland stärks, säger Niemi. 

Under de senaste 30 åren har vargstammen i Finland vuxit med i genomsnitt cirka 10 procent per år. Naturresursinstitutets viktiga forskning om vargstammen i Finland fortsätter. Tack vare en prognosmodell för vargstammen och en heltäckande insamling av DNA-prover har forskningen fortsatt att utvecklas.

Det går att ansöka om skade- eller säkerhetsbaserad dispens hos Finlands viltcentral för avlägsnande av till exempel en vargindivid som orsakar skada. Om en varg orsakar hot eller fara bör nödcentralen kontaktas. Polisen avgör från fall till fall vilka åtgärder som lämpar sig för situationen.

Vargen är en strikt skyddad art enligt Europeiska unionens habitatdirektiv. Enligt direktivet ska vargstammens bevarandestatus hållas gynnsam. En gynnsam bevarandestatus innebär att arten på lång sikt bedöms förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, att artens naturliga utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid och att det finns, och sannolikt kommer att fortsätta att finnas, en tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer ska bibehållas på lång sikt. Gränsvärdet eller referensvärdet för gynnsam bevarandestatus beskriver den storlek vargstammen behöver ha för att den ska bibehålla en gynnsam bevarandestatus. 

Mer information: 

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 162 391, fornamn.efternamn@gov.fi