Hoppa till innehåll
Media

Främjande av exporten diskuterades under möte mellan ministrar, livsmedelsföretag och intressegrupper

jord- och skogsbruksministerietutrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2023 8.37 | Publicerad på svenska 2.11.2023 kl. 13.15
Pressmeddelande
Ministerit ja valtiosihteeri kuulivat yritysten näkemyksiä ja kokemuksia elintarvikeviennistä.

Ett av målen för regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering är att fördubbla livsmedelsexporten fram till år 2031. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah och utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio träffade företagsledare och intressegrupper inom livsmedelsbranschen under höstens första rundabordsdiskussion sammankallad av statssekreterare Päivi Nerg.

Jord- och skogsbruksministeriet har inlett arbetet med det tillväxtprogram för livsmedelsbranschen som ingår i regeringsprogrammet. Som bakgrund till arbetet kommer statssekreterare Päivi Nerg att bjuda in livsmedelsaktörer samt företrädare för forskning och handel till rundabordsdiskssuioner under slutet av detta år. Den första rundabordsdiskussionen hölls den 1 november 2023, och inbjudna var olika aktörer som representerade allt från primärproduktionen till industrin inom livsmedelsbranschen.
 
Vid diskussionen framförde även ministrarna sina synpunkter. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah och utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio betonade vikten av samarbete för att kunna öka livsmedelsexporten. Samarbete behövs både inom förvaltningen och mellan företag och intressentgrupper. Essayah lyfte fram vikten av att företagen själva aktivt arbetar för att öka exporten.
 
Det egentliga arbetet utförs på fältet, och företagen är i nyckelposition. Utan exportinriktade företag som prioriterar sin exportstrategi lyckas vi inte, säger Essayah.

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Tavio lyfte fram behovet av samarbete inom förvaltningen vid främjande av exporten. Vid kommande reformer beaktas näringslivets behov.

Vi har tillsammans med arbets- och näringsministeriet inlett en utredning om att reformera Team Finland-verksamheten. Vi strävar efter att stärka utrikesministeriets styrande roll när det gäller att främja statens export och internationalisering, säger Tavio.

Ministrarna konstaterade att målet att fördubbla exporten är ambitiöst, men inte omöjligt om man arbetar tillsammans. Vid rundabordsdiskussionen framförde företagen sina synpunkter och delade med sig av sina erfarenheter om livsmedelsexport samt sökte ett gemensamt mål och en gemensam vision. När det gäller framtidsutsikter uttryckte företagen sin oro för brist på kompetent arbetskraft samt huruvida livsmedelsbranschen lockar unga.

Vi måste lyckas skapa en hållbar framtid för hela livsmedelssektorn, där både jordbruket och livsmedelsbranschen, inklusive produktutveckling och marknadsföring i anslutning till dessa, är karriärval som lockar unga, konstaterade minister Essayah. 

Vid jord- och skogsbruksministeriet inleds ett långsiktigt strategiarbete som gäller livsmedelsproduktionen. Tidigare i veckan tillsattes styrgruppen för livsmedelsproduktionen, med Päivi Nerg som ordförande. Behandlingen av tillväxtprogrammet fortsätter vid nästa rundabordsdiskussion, som ordnas i början av december. Inbjudna till nästa diskussion är aktörer inom forskning, utveckling och innovation samt inom handeln.

Mer information: 

Iina Mattila, minister Essayahs specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 4736 221
Janna Rantanen, minister Tavios specialmedarbetare, utrikesministeriet, tfn 029535 1054
 

Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä Mat och jordbruk