Hoppa till innehåll
Media

Genresursdelegationen inleder sin mandatperiod den 1 april 2022

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2022 12.34
Pressmeddelande
Östfinsk boskap

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt genresursdelegationen för mandatperioden 1 april 2022–31 mars 2027. Delegationen har till uppgift att behandla och främja frågor som gäller bevarande och hållbart nyttjande av jordbrukets, skogsbrukets och fiskerinäringens genetiska resurser. Den fungerar också som ett samarbetsorgan mellan olika ministerier.

Delegationen består av företrädare för olika ministerier, forskningsinstitut, branschaktörer och intressentgrupper. Jordbruksrådet Kirsi Heinonen är ordförande för delegationen.

-    Den biologiska mångfalden är hotad på många sätt. Därför är det särskilt viktigt att värna om våra egna genetiska resurser, vare sig det gäller lantsorter, våra ursprungsraser eller arter av skogsträd, konstaterar Heinonen. 

Genresursdelegationen har till uppgift att:

  • delta i beredningen av strategiska riktlinjer för skydd och hållbar användning av jordbrukets, skogsbrukets och fiskerinäringens genetiska resurser inom ramen för Finlands och Europeiska unionens biodiversitetsstrategier 
  • delta i beredningen av lagar som gäller skydd och hållbar användning av genetiska resurser
  • bereda ärenden som hänför sig till nationella genresursprogram för jord- och skogsbruket samt följa upp och utveckla programmen
  • vara ett samarbetsorgan mellan de olika ministerierna i frågor som gäller jord- och skogsbrukets genetiska resurser
  • behandla nordiska och internationella frågor med anknytning till jord- och skogsbrukets genetiska resurser, inklusive frågor som är aktuella vid förhandlingar om och verkställandet av internationella överenskommelser
  • informera om ärenden som gäller skydd och användning av jord- och skogsbrukets genetiska resurser 
  • främja en hållbar användning av jord- och skogsbrukets genetiska resurser.

Mer information:

Kirsi Heinonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 539 9588, kirsi.heinonen(a)gov.fi. 

Mat och jordbruk