Hoppa till innehåll
Media

Grundkapitalet i Forststyrelsens verksamhet höjs

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2008 11.36
Pressmeddelande -

Statsrådet beslöt i dag att höja grundkapitalet i Forststyrelsens verksamhet med 78,9 miljoner euro. I huvudsak består förändringen i grundkapitalet av att man överfört förvaltningen av ett område om 78 900 hektar samt 189 byggnader och byggen från Skogsforskningsinstitutet (73,1 miljoner euro), samt förvaltningen av ett område om 1 800 hektar från Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (3,4 miljoner euro). Tillsammans med övrig förvaltning som överförts och områden som fåtts via danaarv ökar arealen på de områden som står till verksamhetens förfogande med 83 300 hektar och grundkapitalets balansvärde med 78,9 miljoner euro. Efter höjningen uppgår Forststyrelsens grundkapital som är underställd avkastningskrav till 2 541,2 miljoner euro.

Vid överföringen av förvaltningen av Skogsforskningsinstitutets forskningsskogar säkrar man forskningsförutsättningarna genom att lämna 31 500 hektar skog för forskning. Vården och användningen av de skogar som utsetts för forskningen baseras på forskningsbehoven enligt det avtal som Forststyrelsen och Skogsforskningsinstitutet ingått. Överstigande kostnader som forskningsanvändningen orsakar Forststyrelsen samt förlorad avverkningsinkomst ersätts från ett anslag som lagts till Skogsforskningsinstitutets budget. De 35 anställda som skött uppgifter i Skogsforskningsinstitutets forskningsskogar har övergått till Forststyrelsens tjänst.

Skogsforskningsinstitutet har haft totalt cirka 86 500 hektar statlig mark- och vattenegendom i sin besittning, varav 78 900 hektar har varit forsknings- och undervisningsskog och 7 500 hektar skyddsområden. Skyddsområdena har redan tidigare överförts för bruk till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter genom ändringar i skyddsområdenas inrättandeförordningar och miljöministeriets beslut.

Överföringen av förvaltningen förverkligas i det finanspolitiska ministerutskottets strategi per 16.11.2005 angående koncentrering av statligt ägd skog till Forststyrelsens förvaltning. Överföringen av förvaltningen innefattas i budgeten för år 2008.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Matti Heikurainen, (09) 160 53359, förnamn.efternamn@mmm.fi