Hoppa till innehåll
Media

Nu söks innovationsgrupper för landsbygden - idésökningen pågår fram till den 9 maj!​

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2016 14.36
Nyhet

Jord- och skogsbruksministeriet öppnar en andra ansökan för att bilda innovationsgrupper, dvs. EIP-grupper (Europeiska innovationspartnerskapet).

Landsbygdens innovationsgrupper är en ny stödform i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 – 2020. Målet är att förbättra jordbrukets och den övriga primärproduktionens produktivitet, effekter och hållbarhet i samarbete mellan primärproduktionsföretag (jordbruk, skogsbruk, bearbetning av jordbruksprodukter eller bioekonomi) och branschexperter. 

För att genomföra projektet bildar man innovationsgrupper som löser tidigare identifierade problem (en innovation)eller realiserar nya innovationer. Utgångsläget är alltså att det finns ett problem i primärproduktionen som man löser och som leder till en innovation. Syftet är att tillsammans med forskningsorganisationer realisera på gräsrotsnivå uppkomna idéer.

Finansiering för tio grupper

Arbetet i en innovationsgrupp sker i form av utvecklingsprojekt. Projekten är landsomfattande. Projekten kan också innehålla en internationell del eller ingå i en internationell projekthelhet. Grupperna arbetar i 1-3 år. 

Deltagarna i projektet bildar en innovationsgrupp för landsbygden. En av deltagarna är projektets ansvariga genomförare som stödet beviljas för. Den ansvariga genomföraren kan vara ett offentligrättsligt samfund, t.ex. en utvecklingsorganisation. Offentligrättsliga eller privaträttsliga aktörer, t.ex. sm-företag, forskningsenheter eller utvecklingsorganisationer, stiftelser, skolor, kommuner eller föreningar kan vara stödmottagare i ett projekt.

Under programperioden 2014 - 2020 finansieras tio innovationsgrupper. Gruppernas vägledande finansiering uppgår till tre miljoner euro. 

Idésökningen pågår fram till den 9 maj

Den andra ansökan för att bilda innovationsgrupper är tudelad. Den första omgången är en s.k. idésökning då sökanden sänder en ungefär en sida lång (A4) beskrivning av projektidén till eip@mmm.fi. Idésökningstiden är 8.3 – 9.5.2016.

En urvalsgrupp väljer de bästa idéerna till den andra ansökningsomgången. Före den här andra omgången ordnar man i juni 2016 ett gemensamt möte, där man ger de sökande råd och information om beredning av ansökan. 
 

Mer information: Leena Anttila, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 103, fornamn.efternamn@mmm.fi​

Läs mera: Process för ansökan för att bilda EIP-grupper (på finska)
Bilaga: Blankett för idésökning – innovationsgrupper för landsbygden EIP​ (word, på finska)

Landsbygd