Hoppa till innehåll
Media

Valet av fiskegrupper inleds

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2007 11.41
Pressmeddelande -

Enligt det operativa programmet för fiskerinäringen i Finland 2007 - 2013 ska det bildas fiskegrupper i Finland. Denna verksamhet är en ny aktivitet som syftar till att uppmuntra lokala aktörer till att utveckla fiskerinäringen. Fiskegrupperna väljs efter ansökan, vid det här laget för åren 2008 - 2011. Ansökningarna ska lämnas in senast den 12 oktober 2007.

I första hand har fiskegrupperna i uppgift att förbättra förutsättningarna för yrkesfiske och vattenbruk samt att i allmänhet utveckla företagsverksamheten inom fiskerinäringen. I praktiken innebär detta att grupperna planerar och arbetar för en bättre regional infrastruktur och logistik kopplade till primärproduktionen, förbättrar företagens affärsmässiga verksamhetsbetingelser samt uppmuntrar och stödjer vid tillämpningen av samarbetsmodellerna. Därtill bildar fiskegrupperna nätverk som hjälper till med att sprida nya innovationer och verksamhetsmodeller inom sina områden. Grupperna kan också bistå företagarna vid ansökan om och förvaltning av stöd.

Vid det här laget väljs grupperna för åren 2008 - 2011. Vid val av fiskegrupperna beaktas bland annat att den lokala utvecklingsstrategin är innovativ och genomförbar samt att insatserna är nyttiga för områdets fiskerinäring. Syftet är att gruppernas arbete så långt som möjligt bygger på frivilligt samarbete mellan de lokala aktörerna.

Ansökningarna ska levereras till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor senast den 12 oktober 2007. Ytterligare upplysningar på webbplatsen: http://www.mmm.fi/tuet/kalatalous (på finska).

Fiskegruppernas verksamhet finansieras genom det operativa programmet för fiskerinäringen i Finland. Detta sker med Europeiska fiskerifondens medel samt med statliga bidrag. Det viktigaste målet är att förbättra fiskerinäringens lönsamhet och konkurrenskraft i enlighet med principerna om hållbar användning av fiskresurser.

Ytterligare information lämnas vid jord- och skogsbruksministeriet av
överinspektör Timo Halonen, tfn 09-160 533 64
överinspektör Risto Lampinen, tfn 09-160 529 04