Hoppa till innehåll
Media

Regeringen vill minska riskerna i samband med vattentjänster

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2014 8.05
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår flera ändringar i lagen om vattentjänster och i markanvändnings- och bygglagen. Syftet med förslagen är att trygga tillgången till säkra vattentjänster till ett skäligt pris och att förhindra uppkomsten av dagvattenöversvämningar. Vidare lindras behovet att ansluta fastigheter utanför tätorter till vattentjänstverkets ledningsnät. Ändringarna avses träda i kraft den 1 september 2014.

Delvis bristfälligt underhåll och otillräcklig sanering av vattenförsörjningsnäten utgör allvarliga problem i Finland. Enligt den proposition som regeringen lämnade idag (RP 218/2013) ska vattentjänstverken kartlägga riskerna i anknytning till deras verksamhet och förbereda sig på olika slags störningar i syfte att säkerställa vattentjänsternas kontinuitet. Transparensen i verkens ekonomi och användning av avgifter för reparationsinvesteringar förbättras och kundens rätt till prissänkningar vid avbrott i vattentjänsterna preciseras.

I propositionen preciseras även kommunens uppgifter i hanteringen av regn- och smältvatten i tätorterna. Man vill förbättra hanteringen eftersom störtregn förutspås bli allmännare samtidigt som mängden belagda ytor ökar. Det är inte möjligt att leda alla avrinningsvatten till avloppsledningar. För kvarhållning, infiltrering och avledning av vatten är det nödvändigt att ta i bruk i större utsträckning än nu konstruktioner ovan jord såsom öppna fåror och grönområden. Kommunerna kan vid behov ta ut avgifter hos fastighetsägarna i syfte att täcka sina kostnader för detta.

Fastigheter utanför tätorter behöver inte längre anslutas till vattentjänstverkets ledningsnät om fastigheternas vattenförsörjning och avloppshantering har ordnats på lämpligt sätt innan vattentjänstverkets verksamhetsområde godkändes. Sådana fastigheter utanför tätorter som endast har torrklosett behöver inte heller anslutas till verkets avloppsnät. Avsikten är att verket ska försäkra sig om fastighetsägarnas behov och intresse att ansluta sig till vattentjänstnätet innan näten byggs.

Ytterligare information:
lagstiftningsråd Antti Belinskij, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2156, e-post: antti.belinskij@mmm.fi
regeringssekreterare Erja Werdi, miljöministeriet, tfn 0295 250 312, e-post: erja.werdi@ymparisto.fi