Hoppa till innehåll
Media

Regeringen godkände förslaget till ny lag om Forststyrelsen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2015 13.36
Pressmeddelande

Regeringen har beslutat att en proposition med förslag till en ny lag om Forststyrelsen ska överlämnas till riksdagen. Det ska stiftas en lag om affärsverket Forststyrelsen som ersätter den gällande lagen om Forststyrelsen som grundar sig på den gamla affärsverkslagen. Administrativt bildar Forststyrelsen fortsatt en helhet och affärsverket fortsätter att förvalta statens marker och vattenområden. Lagstiftningen ändras så att den möter EU-kraven, samtidigt ska också ledarskapssystemet göras klarare.

Svaret på EU:s krav på konkurrensneutralitet är att man grundar ett dotterbolag till affärsverket som får en permanent rätt att driva skogsbruk i statens ekonomiskogar. Det nya bolaget ska fullgöra de samhälleliga förpliktelserna enligt lag och följa de naturresursplaner som Forststyrelsen har godkänt.

Genom lagändringen utvecklas Forststyrelsens styrnings- och ledarskapssystem i en mer strategisk riktning. Ledarskapssystemet ska också förbättras så att uppgifterna för och styrningen av den enhet som sköter offentliga förvaltningsuppgifter, såsom naturskyddsområden, görs klarare.  Lagarna som rör reformen av Forststyrelsen avses träda i kraft den 15 mars 2016.

Av förslaget som väckte bred diskussion ordnades en remissbehandling och tre samråd under hösten. Även lokala aktörer lämnade ett stort antal kommentarer. Jord- och skogsbruksministeriet har tillsammans med miljöministeriet sett över förslaget utifrån kommentarerna.

– Den nya lagstiftningen möjliggör fortfarande ett gott samarbete mellan Forststyrelsen och de olika lokala aktörerna när det gäller att planera användningen av statens marker och vattenområden. Människor får också i framtiden njuta av de rekreationsmöjligheter som Forststyrelsens marker erbjuder, understryker jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Forststyrelsen är fortsatt en helhet

Den nya lagen utgår från att de statliga marker och vattenområden som Forststyrelsen förvaltar bildar en helhet som ska skötas i en organisation. Forststyrelsens allmänna uppgift är att sköta, använda och skydda den statliga mark- och vattenegendomen som den förvaltar på ett hållbart sätt. I likhet med i dag ska Forststyrelsen vara ett statligt affärsverk inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och styras av ministeriet. Resultatstyrningen hör däremot till miljöministeriet när det gäller sådana offentliga förvaltningsuppgifter som ligger på miljöministeriets styrningsansvar.

Genom lagändringen uppfylls EU-kraven på konkurrensneutralitet som gäller för Forststyrelsen som ett statligt affärsverk och som handlar om samfundsskatt samt möjligheten att försätta affärsverksamheten i konkurs. Därför innehåller regeringspropositionen ett förslag till lag om statens skogsbruksaktiebolag som ägs helt av staten. Skogsbruksaffärsverksamheten som nu bildar affärsverkets resultatområde överförs till det nya bolaget.

Statsrådet bemyndigas ge aktiebolaget ensamrätt att driva skogsbruk på den statliga ekonomiskogsmark som affärsverket förvaltar. För detta betalar bolaget affärsverket en verklig ersättning. Statens mark- och vattenegendom förblir i direkt statlig ägo.

Forststyrelsen ska sköta de offentliga förvaltningsuppgifterna, såsom vård av naturskyddsområden och fiske- och jaktövervakning, i en från affärsverksamheten fristående enhet. Verksamhetsutgifterna ska finansieras med anslag i statsbudgeten och de intäkter som kommer från skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna.

I lagförslagets motivering understryks att i enlighet med principerna om god förvaltning är målet att när det gäller Forststyrelsens rätt att i egenskap av förvaltare av statens mark- och vattenområden föra statens talan, går man tillväga på samma sätt som nu, dvs. huvudregeln är att Forststyrelsen anger en gemensam ståndpunkt. När det gäller lagenliga myndighetsuppgifter hör beslutsfattandet till de tjänstemän som sköter de uppgifterna.

Forststyrelsens samhälleliga förpliktelser ändras inte. Främjandet av naturens biologiska mångfald, sysselsättningen, samekulturen och renskötseln ska således beaktas i affärsverksamheten. Dessa förpliktelser gäller också för skogsbruksaktiebolaget. Riksdagen ska fortfarande i samband med den årliga statsbudgeten godkänna Forststyrelsens centrala mål för tjänster och övrig verksamhet.

– Forststyrelsens affärsverksamhet kommer att ha stor betydelse också i framtiden när man tänker på regionekonomi och sysselsättning särskilt i östra och norra Finland. Forststyrelsen skapar förutsättningar även för annan näringsverksamhet, säger minister Tiilikainen.

Klarare ledarskapssystem

I enlighet med regeringsprogrammet ska Forsstyrelsens ledarskapssystem i synnerhet för offentliga förvaltningsuppgifter göras klarare. Detta sker genom att man förtydligar uppgifterna för och styrningen av enheten för offentliga förvaltningsuppgifter samt reglerna för affärsverkets bokföring.

Styrnings- och ledarskapssystemet utvecklas av ministerierna och Forststyrelsen i en mer strategisk riktning. Samtidigt förbättras också samarbetet mellan affärsverkets ledning och ministerierna. Detta sker framför allt genom att man utvecklar handlingssätten och organisationen. Avsikten är att i affärsverksstyrelsens och verkställande direktörens beslutanderätt ingår t.ex. naturresursplanering, hela affärsverkets personalpolitik, gemensam personal- och ekonomiförvaltning, IT-förvaltning, kommunikation och publikationsverksamhet.

Ytterligare information:
Jukka-Pekka Kataja, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 341 9934
Juha S. Niemelä, avdelningschef, tfn 029 5162009

Kimmo Tiilikainen Skogar Valtioneuvoston päätös