Hoppa till innehåll
Media

Hallitus päätti vuoden 2015 pohjoisesta tuesta

jord- och skogsbruksministeriet
Julkaisuajankohta 22.1.2015 13.45
Tiedote

Hallitus vahvisti tänään pohjoisen tuen tukiperusteet ja yksikkötukien tasot vuodelle 2015. Tehty päätös vastaa tuottajajärjestöjen kanssa loppuvuonna 2014 sovittua tukiesitystä.

Pohjoisen tuen kokonaismäärä on vuonna 2015 noin 290 miljoonaa euroa eli hieman edellisvuotta pienempi. Maidontuotannon pohjoista tukea täydennetään alkuvuoden ajan Venäjän-kriisin vaikutuksia helpottavalla lisätuella, joka otettiin käyttöön viime vuoden lopulla. Lisäksi hallitus vahvisti uudistetut kotieläintukien laskentamäärittelyt, jotka yhtenäistävät tukiperusteita kansallisissa ja EU:n eläintuissa.

Kansallisen tuen määräraha pienenee vuonna 2015 valtiontalouden säästötarpeiden takia. Keski- ja Pohjois-Suomen C-tukialueella maksettavan pohjoisen tuen kokonaismäärä on runsaat seitsemän prosenttia pienempi kuin vuonna 2014. Määrärahan leikkaus painotetaan pohjoisessa tuessa pääosin yleisesti maksettaviin hehtaaritukiin, jotta tilatason tukimuutokset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Leikkaus kohdistuu yleiseen hehtaaritukeen ja osaan pohjoista hehtaaritukea. Jatkossa nuorten viljelijöiden hehtaaritukea maksetaan vastaavan EU-tukimuodon tavoin vain tilanpidon alkuvaiheessa, ja tukimenekki pienenee muutoksen vuoksi.

Kotieläintaloudelle pohjoinen tuki maksetaan pääosin samantasoisena kuin vuonna 2014. Tukitasomuutokset eri eläinlajeilla perustuvat tuotantomäärien ennakoituihin muutoksiin ja kansallisten tukien ja muuttuvien EU-tukien yhteensovitukseen vuonna 2015. Hevosten pohjoinen tuki pienenee huomattavasti, kun Etelä-Suomessa kansallista tukea ei hevosille enää tästä vuodesta lähtien makseta. Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun pohjoisen tuen kokonaismäärä pienenee viime vuodesta noin seitsemän prosenttia tukialueiden välisen tasapainon vuoksi.

Pohjoisesta tuesta yli puolet eli noin 160 miljoonaa euroa maksetaan maidolle. Maidontuotantoa pitkään ohjannut kiintiöjärjestelmä lakkautetaan koko EU:ssa huhtikuun alusta alkaen. Tämän jälkeenkin EU:n komission päätös pohjoisesta tuesta rajoittaa tuen maksamista. Lähtökohtana on maksaa kuluvana vuonna sama C-alueen sisällä porrastettu litrakohtainen tukitaso kuin vuonna 2014.

Pohjoisen tuen täydennyksenä tammi- ja helmikuun tuotannolle maksetaan 1,5 sentin lisätuki litralta Venäjän asettaman tuontikiellon vaikutusten helpottamiseksi. Vastaava lisätuki maksettiin maidon pohjoisen tuen yhteydessä myös loka-joulukuun 2014 tuotannolle. Lisätuki rahoitetaan viime syksynä hyväksytystä vuoden 2014 toisesta lisätalousarviosta, ja sen määrä maidontuotannolle koko maassa on yhteensä runsaat 16 miljoonaa euroa. Maidon lisätuesta on jo maksettu pohjoisen tuen alueelle runsaat kuusi miljoonaa euroa ja Etelä-Suomen maitotiloille noin viisi miljoonaa euroa.

Kasvihuonetuotannossa pitkän, yli seitsemän kuukautta kestävän viljelyn tukitaso alenee C-alueella lähes kuusi prosenttia. Lyhyessä (2–7 kk) viljelyssä tukitaso alenee runsaat kaksi prosenttia. Nämä tukimuutokset perustuvat viljelyalan kehitykseen ja tukialueiden välisen tasapainon säilyttämiseen. Puutarhatuotteiden varastointituki säilyy sen sijaan edellisvuoden tasolla. Muissa pohjoisen tuen kohteissa tuki maksetaan samantasoisena kuin vuonna 2014.

Hallitus vahvisti tänään myös uudistetut kotieläintukien laskentaperiaatteet kansallisissa ja EU-tuissa. Määrittelyjä eri tukien välillä yhtenäistetään, ja esimerkiksi kunkin vuoden tukikelpoiset eläinmäärät lasketaan jatkossa kaikissa eläinperusteisissa tuissa kalenterivuosittain. Aiemmin käytössä on ollut useita toisistaan poikkeavia laskentajaksoja ja saman eläinlajin erilaisia laskentakertoimia eri eläintuissa. Tämä tukiehtojen yksinkertaistaminen helpottaa erityisesti viljelijöiden kannalta eläintukien hakemista ja eläinmäärien seurantaa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Martti Patjas, p. 0295 16 2474 (pohjoinen tuki)
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347 (kotieläintalouden tukien laskentamäärittelyt)