Hoppa till innehåll
Media

Halvtidsöverläggningen förde med sig viktiga resursomfördelningar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.4.2021 14.00 | Publicerad på svenska 3.5.2021 kl. 10.29
Pressmeddelande

Besluten i regeringens halvtidsöverläggning för med sig viktiga omfördelningar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde: det reagerades på bekymren inom torvbranschen, det sker satsningar på forskning, det riktades finansiering till den fond för bekämpning av djursjukdomar som ska inrättas och hästuppfödarna och hästsporten kompenseras för Veikkaus minskade intäkter. Besparingarna inom förvaltningsområdet ska fördelas på flera olika utgiftsposter från och med 2023. Nedskärningarna påverkar inte jordbrukarstöden.

”I halvtidsöverläggningen låg fokus framförallt på att balansera ekonomin och att åstadkomma tillväxt och sysselsättning. Det görs dessutom viktiga omfördelningar inom jord- och skogsbruket och fisket. Det här stärker vår försörjningstrygghet och vår risktolerans. Det är beklagligt att det görs nedskärningar men de är nödvändiga med tanke på hållbar ekonomi. Även för producenterna inom jordbruket och skogsägarna är det bra att verksamhetsmiljön förblir stabil och förutsägbar”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä för att sammanfatta helheten.

Regeringen vill stödja inhemskt ägande och därigenom tillväxt och sysselsättning. Det traditionella familjeskogsbruket i Finland kommer i fortsättningen att stödjas genom att skogsfondernas möjligheter att använda skogsavdrag begränsas från och med 2022.

Torv förblir försörjningsberedskapsbränsle, ersättande växtunderlags- och strömaterial undersöks

Förändringarna inom torvbranschen har varit snabbare än prognoserna visat och detta har orsakat problem för aktörerna i branschen. Det har fattats beslut om att bereda ett separat stödpaket för företagare som upphör med torvproduktion Med stödet ska företagarna kunna övergå till någon annan företagsverksamhet på ett kontrollerat sätt och företagarna och de anställda ska kunna hitta jobb eller studera.

”Vid torvproduktion handlar det också om försörjningsberedskap inom energiproduktionen och om ren mat som produceras i finländska trädgårdar och växthus”, säger minister Leppä. 

Torv kommer även i fortsättningen att vara försörjningsberedskapsbränsle. Torven behövs som växtunderlag inom växthusproduktionen och plantproduktionen, som torrströ inom husdjurshushållningen och som råmaterial för nya produkter.

En kontrollerad omställning stöds genom att den nedre skattefria gränsen för kraftverkens torvanvändning höjs från 5 000 megawattimmar till 10 000 megawattimmar åren 2022–2026. Efter det sjunker gränsen först till 8 000 megawattimmar och från och med 2030 till 5 000 megawattimmar. Samtidigt utvecklas alternativ som ersätter torv för behoven av växtunderlag, strö och råvaror.

Programmen NOUSU och SOTKA fortsätter, kampanjen Min naturgåva till Finland återupptas

Tilläggssatsningarna på tryggandet av den biologiska mångfalden i enlighet med regeringsprogrammet fortsätter. Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde innebär detta bland annat att NOUSU-programmet som ska återuppliva bestånden av vandringsfisk kan fortsätta enligt planerna 2022, precis som Sotka-programmet som ska återuppliva vildfågelbestånd som är på tillbakagång.

Regeringen beslöt också att återuppta kampanjen Min naturgåva till Finland som var väldigt framgångsrik vid 100-årsjubileet av Finlands självständighet. Principen för kampanjen är att när en privat markägare överlåter ett värdefullt naturområde för skyddsändamål ska ett lika stort område med värdefulla naturvärden i Forststyrelsens ägo skyddas. Kampanjen pågår till utgången av 2022 och i och med den omfattar de statsägda områden som ska skyddas sammanlagt högst 5000 hektar.

Det krävs även besparingar för att balansera ekonomin

De nedskärningar som det fattades beslut om i regeringens halvtidsöverläggning minskar anslagsnivån för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde med cirka 35 miljoner euro från och med 2023. Nedskärningarna ska fördelas på olika utgiftsposter. De sammanlagda besparingarna för olika förvaltningsområden från och med 2023 är 370 miljoner euro per år.

”Vi kommer noggrant att gå igenom behovet av nedskärningar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde från och med 2023. Det kommer inte att bli nedskärningar i jordbrukarstöden”, säger minister Leppä.

Den 21–29 april hölls regeringens halvtidsöverläggning och förhandlingarna om planen för de offentliga finanserna för 2022–2025. Vid halvtidsöverläggningen granskades hur regeringsprogrammet har genomförts och fattades beslut om riktlinjerna för resten av valperioden och planen för de offentliga finanserna 2022–2025. Planen för de offentliga finanserna behandlas vid finansutskottets extraordinära sammanträde och vid statsrådets allmänna sammanträde varefter den publiceras på webben.

Mer information:

  • Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 5193, fornamn.efternamn(at)mmm.fi (jordbruk)

  • Annukka Kimmo, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 0226, fornamn.efternamn(at)mmm.fi (skogar och andra naturresurser)

  • Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn(at)tem.fi (markanvändning och klimat) 

  • Janne Impiö, kommunikationsdirektör, tfn 050 330 6065, fornamn.efternamn(at)mmm.fi 

Administration Jari Leppä regeringen