Hoppa till innehåll
Media

Hanteringen av rumslig information förenhetligas och utvecklas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.3.2009 8.11
Pressmeddelande -

Statsrådet har idag torsdagen den 12.3.2009 fattat beslut om innehållet i ett lagförslag om infrastruktur för rumslig information. Regeringspropositionens huvudsakliga syfte är att verkställa det s.k. INSPIRE-direktivet, om upprätthållande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen, som trädde i kraft 15.5.2007. Avsikten är att Republikens president överlåter propositionen till riksdagen i morgon fredag.

Avsikten är att genom INSPIRE-direktivet och regeringspropositionen förenhetliga hanteringen av de datalager i myndigheternas besittning som innehåller geografisk information, öka datasamarbetet mellan myndigheterna och skapa förutsättningar för mångsidigare kartbaserade tjänster för medborgarna. I tillämpningsområdet skulle ingå bl.a. det offentliga material med geografiska data som är i myndigheternas besittning, gällande bl.a. trafiknät, skyddade områden, fastighetsindelning, jordmån och mineraltillgångar.

Lagförslaget baserar sig på en decentraliserad verksamhetsmodell, där de myndigheter som förvaltar geografiska data i hög grad själva skulle svara för åtgärderna rörande datamaterialet. Dessa myndigheter skulle enligt lagen förpliktigas att skapa metadata som beskriver materialet samt att producera datatjänster som stöder överföring av materialet och möjlighet att få data till påseende. Till datatjänsterna skulle anslutas en sådan version av materialet som lämpar sig för samanvändning och som beaktar de krav som personuppgiftslagen och offentlighetslagen ställer. Det material som är i samanvändning skulle överlåtas till myndigheternas förfogande då detta är nödvändigt för utförandet av myndigheternas uppgifter. Materialet skulle i begränsad utsträckning ges också till andra medlemsländer och vissa internationella samfund.

Lantmäteriverket skulle svara för de stödtjänster som behövs för att säkerställa att infrastrukturen för rumslig information fungerar och är enhetlig. Dessa tjänster, bl.a. rådgivningstjänster, kunde användas också av andra än de myndigheter som förvaltar det datamaterial som ingår i lagens tillämpningsområde. Lantmäteriverket skulle också svara för genomförandet av den söktjänst som baserar sig på användning av metadata.

Förslaget skulle dessutom innehålla bestämmelser om grunderna för avgifterna för användning av geografisk information och tjänster, villkoren för användningen och för att sköta ärenden elektroniskt samt för hur uppföljningen av samarbetet och verkställandet ordnas.

Lagen om infrastruktur för rumsliga data föreslås enligt direktivet träda i kraft 15.5.2009. Lagen skulle senare kompletteras genom en statsrådsförordning, som närmare preciserar vilka myndigheter och material som ingår i tillämpningsområdet, tidtabellerna för genomförandet, stödtjänsterna, samarbetsorganets uppgifter och hur uppföljningen ordnas. Förutom den nationella förordningen tillämpas också de talrika bestämmelser om verkställandet som beretts under Europeiska kommissionens ledning och som redan delvis trätt i kraft.

Verkställandet sker enligt INSPIRE-direktivet stegvis under åren 2010 – 2019. Myndigheterna förorsakas kostnader bl.a. för beskrivning och hantering av materialet samt för produktion av nya tjänster. En betydande del av dessa åtgärder kunde dock under övergångsperioden kombineras med annat datatekniskt utvecklingsarbete. En fungerande infrastruktur för rumslig information med-för i bästa fall över 10 miljoner euros årlig nytta för den offentliga förvaltningen och för övriga aktörer. Med hjälp av de nya tjänsterna kan verksamhetens kvalitet förbättras inom många sektorer och därmed får medborgarna också nytta av dem.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet
Konsultative tjänstemannen Antti Vertanen, tfn (09) 160 52504