Hoppa till innehåll
Media

Harmoniserade processer för bedömning och godkännande av behandlingsmedel i livs

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.1.2009 9.30
Pressmeddelande -

EU-förordningarna som gäller livsmedelstillsatser, livsmedelsaromer och livsmedelsenzymer samt fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av dessa träder i kraft 20.1.2009. Avsikten med förordningarna är att processen för att godkänna ämnena och göra ändringar i bilagorna blir klarare och snabbare. Redan i 20 års tid har det funnits gemenskapsbestämmelser för tillsatser och aromer medan förordningarna som rör enzymer och godkännande är nya.

För bedömning och godkännande av tillsatser, enzymer och aromer fastställs ett enhetligt, effektivt, tidsbegränsat och öppet gemenskapsförfarande. Sökandens uppgiftsskydd beaktas dock under processen. Förordningen kompletterar således regelverket för godkännande av ämnen genom att fastställa de olika etapperna i förfarandet, tidsfristerna för dessa, de medverkande aktörernas uppgifter (sökanden, kommissionen, medlemsstaterna, livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA) och principer som gäller.

Den reviderade tillsatsförordningen ändrar inte definitionen på en tillsats, inte heller villkoren för när användningen av ett tillsatsämne kan godkännas. Livsmedelstillsatser är ämnen som inte direkt används som livsmedel men som man tillsätter i livsmedel och som har en teknologisk funktion, t.ex. att förbättra hållbarheten. Konsumenten måste kunna dra nytta av tillsatsanvändningen som ska vara trygg och ha ett teknologiskt behov. Tillsatsanvändningen får inte heller vilseleda konsumenten. I och med ändringen förlorar medlemsstaterna rätten att ge undantag för två år när det gäller nya tillsatser.

Enzymförordningen omfattar alla enzymer som innehåller tillsatsämnen och som används som processhjälpmedel vid tillverkning av livsmedel. Sådana enzymer som inverkar på människans näringsmässiga funktioner eller matsmältning hör inte till förordningens tillämpningsområde. Alla enzymer ska genomgå en säkerhetsbedömning innan de kan införas i förteckningen över godkända livsmedelsenzymer. Därför kan det ta upp till fem år i anspråk innan förteckningen är färdig.

Det som är nytt i aromämnesförordningen är bl.a. definitionen på termen naturligt aromämne. Därtill har man definierat nya aromämnen och arompreparat och gett närmare bestämmelser om vilka aromämnen som ska genomgå en bedömning. På kommissionens begäran ska aktörerna informera kommissionen om mängder aromämnen tillsatta i livsmedlen under en period på 12 månader. Aktörerna är också skyldiga att omedelbart informera kommissionen om nya vetenskapliga eller tekniska uppgifter som kan inverka på säkerhetsbedömningen av ett ämne. Aromämnen används för att förbättra eller ändra doften och/eller smaken i livsmedlen.

Mer information:
överinspektör Liisa Rajakangas, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 369 7613