Hoppa till innehåll
Media

I Finland 21 områden med betydande översvämningsrisk

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2011 12.17
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet fastställde i dag de områden som löper betydande risk för översvämning från vattendrag eller havet. Antalet områden är 21. Av dessa ligger 17 vid vattendragen i inlandet och fyra vid havskusten.

Rovaniemi och Björneborg har uppskattats löpa de största riskerna för översvämningar från vattendraget. Förhöjt havsvattennivå kan orsaka betydande risker t.ex. i huvudstadsregionen och i Åbotrakten.

Ministeriet beslutade om riskområdena utifrån ELY-centralernas förslag. Bedömningen av översvämningsriskernas storlek bygger på sannolikheten för översvämningar och de skador översvämningar eventuellt orsakar. Skadorna har bedömts utgående från människors hälsa och säkerhet, nödvändighetstjänster, dvs. till exempel vattentjänster eller vägtrafik, ekonomisk verksamhet som tryggar samhällets vitala funktioner samt miljön och kulturarvet.

För riskområdena ska utarbetas översvämningskartor och, före utgången av år 2015, riskhanteringsplaner. Kartorna visar hur långt översvämningsvattnet kan nå och hurdan skada det kan medföra. I riskhanteringsplanerna läggs fram åtgärder för att förebygga och minska riskerna. Planerna handlar om bl.a. att prognostisera och varna för översvämningar samt att planera markanvändningen och räddningsinsatserna. Vidare utreder man behovet av och möjligheterna t.ex. till utveckling av vattendragsreglering och hållning av översvämningsvattnet, eller till röjning och fördämning. Målen för vattenvården ska också beaktas i planeringen.

Ministeriet tillsatte i dag översvämningsgrupper för det myndighetssamarbete som behövs vid beredning av planerna. En översvämningsgrupp finns i varje avrinningsområde eller kustområde som har ett eller flera betydande riskområden. I översvämningsgrupperna deltar närings-, trafik- och miljöcentralerna, landskapsförbunden, kommuner och räddningsverk. Under planeringens lopp ska översvämningsgrupperna samarbeta med bl.a. olika vattenanvändare och deras intresseorganisationer.

Kommunerna ska i år besluta om sådana områden i tätorter där översvämningsrisker från dagvatten, dvs. regn- och smältvatten, har bedömts bli stora.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Pekka Kemppainen, tfn 040 173 0249
vattenöverinspektör Minna Hanski, tfn 040 183 8101