Hoppa till innehåll
Media

Förvaltningsplanen för lodjursstammen tillåter jaktlicenser som främjar gynnsam

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2008 8.28
Pressmeddelande -

Jaktlicenserna för stora rovdjur har under de senaste två åren beviljats med hänsyn till vad som är gynnsamt för artens bevarandestatus. Målsättningarna för varje arts bevarandestatus bygger på en artspecifik förvaltningsplan. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd har behandlat två enskilda licensbeslut från Nylands jaktvårdsdistrikt som överklagats av Nylands miljövårdsdistrikt. Besvärsnämnden avvisade samtliga yrkanden i besvären och ansåg att jaktvårdsdistriktet hade beviljat licenserna i enlighet med bestämmelserna i jaktlagen och habitatdirektivet.

Jord- och skogsbruksministeriet har via licenser som utfärdas av jaktvårdsdistrikten gett tillstånd att fälla omkring 127 lodjur under den löpande jaktsäsongen. Jaktvårdsdistrikten har nästan undantagslöst använt habitatdirektivets artikel 1, punkt e (gynnsam bevarandestatus) som grund för licenserna. Gynnsam bevarandestatus är tillsammans med undvikande av allvarlig skada en möjlig grund för beviljande av jaktlicens enligt habitatdirektivet. För att en licens ska kunna beviljas på basis av bevarandestatus måste det emellertid finnas en förvaltningsplan för arten i fråga. På renskötselområdet beviljas licenser för att undvika skador för rennäringen.

Förvaltningsplanen för lodjursstammen syftar främst till att bibehålla en gynnsam bevarandestatus för stammen. Vidare har planen som mål att skapa möjligheter för en naturlig utbredning och nya livsmiljöer för lodjuren utanför renskötselområdet. På lodjurstäta områden begränsas dock stammens tillväxt så att levnadsförhållandena för andra vilda arter inte försämras.

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd förkastade Nylands miljövårdsdistrikts besvär mot jaktlicenser som hade beviljats av Nylands jaktvårdsdistrikt år 2006. Licenserna rörde lodjurstäta områden i Nyland och beviljades på basis av artens bevarandestatus i enlighet med habitatdirektivets artikel 1, punkt e. I sitt beslut av den 31 januari 2008 konstaterade besvärsnämnden att lodjurslicenserna, som rörde Sjundeå och Mäntsälä, var tillräckligt välgrundade och att tillbörliga utredningar om andra acceptabla alternativ hade gjorts.

Lodjursstammen i Finland består av ca 1 300 djur. Stammen har vuxit kraftigt under de senaste tio åren och lodjuren har i praktiken spridit sig till hela landet. Sammanlagt 75 lodjur fälldes ifjol, och under den löpande jaktsäsongen, som varar fram till slutet av februari, har stammen minskats med 66 djur. 11 lodjur har dessutom dödats i trafiken under årets lopp.

Mer information fås från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Jussi Laanikari, tfn (09) 1605 2283, 040 733 6229