Hoppa till innehåll
Media

Intensivare samarbete inom forskning kring miljö och naturresurser

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.4.2009 11.31
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöministeriet har inrättat en sammanslutning för forskningsinstituten inom ministeriernas förvaltningsområden. Ministerierna är föregångare inom effektiveringen och omorganiseringen av den statliga sektorforskningen.

– Forskningssammanslutningen för miljö och naturresurser stärker konkurrenskraften och kompetensen, höjer produktiviteten samt ökar forskningens samhälleliga genomslagskraft, betonade jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila och miljöminister Paula Lehtomäki då de presenterade den nya forskningsmodellen.

Som stöd för miljö- och naturresurspolitiken behövs allt mer information om omfattande, tväradministrativa helheter. De största framtida utmaningarna gäller klimatförändringen, energiproduktionen, hållbarheten i livsmedelsförsörjningen, hanteringen av materialflöden och ett hållbart utnyttjande av naturresurserna. – Inom dessa områden behövs mera samarbete mellan ministerierna och deras forskningsinstitut än tidigare, betonade ministrarna Anttila och Lehtomäki.

Med hjälp av sammanslutningen kan man göra nya innovationer på forskningsinstitutens gränsområden. Forskningens samhälleliga genomslagskraft ökar i och med att det breda kunskapsunderlaget vad gäller miljön och naturresurserna utnyttjas mer effektivt än tidigare. Forskningssamarbetet främjar även på ett effektivt sätt utvecklingen av näringsgrenar samt gör det lättare att ställa framtidsprognoser och att bedöma genomslagskraften hos olika politiska alternativ.

I och med samarbetet är forskningsinstituten starkare i konkurrensen om internationell forskningsfinansiering. Gemensamma stödtjänster effektiverar verksamheten och medför inbesparingar. Genom gemensamma lokaler kan instituten intensifiera forskningen i regionerna och skapa starka forskningskoncentrationer ute i landsorten.

Forskningssammanslutningen för miljö och naturresurser omfattar Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT), Skogsforskningsinstitutet (Metla), Finlands miljöcentral (SYKE), Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Geodetiska institutet.

Till sammanslutningens ledningsgrupp hör cheferna för forskningsinstituten. Ordförande är för tillfället Eero Helle från Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

Mer information:
forskningsdirektör Mikko Peltonen, Jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0400 289 083
administrativ överdirektör Kari Kourilehto, Miljöministeriet, tfn 040 592 7452
specialmedarbetare Minna-Mari Kaila, Jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 775 60 60
specialmedarbetare Helena Pakarinen, Miljöministeriet, tfn 050 388 0011

Sirkka-Liisa Anttila