Hoppa till innehåll
Media

Jaktkvoternas övre gränser för vissa typer av vilt bekräftade för nästa jaktår

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.6.2007 8.23
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har fattat beslut om de övre gränserna för jakt på europeisk bäver, björn, gråsäl och östersjövikare för jaktåret 1.8.2007-31.7.2008. Bestämmelsen säkerställer att jägarna jagar ifrågavarande typer av vilt enligt principen för hållbar användning som avses i jaktlagen samt EU:s naturdirektiv.

Högst 250 individer av europeisk bäver får jagas på Satakundas jaktvårdsdistrikts område. På övriga områden kan jaktlicens beviljas endast för att förhindra betydande skada, om ingen annan tillfredsställande lösning finns. Övre gränsen för tillåten jaktkvot förblir densamma som under innevarande år.

Högst 20 individer av björn får jagas på det östra renskötselområdet och högst 6 individer på det västra renskötselområdet. Vidare får jaktvårdsdistrikten bevilja jaktlicens utanför renskötselområdena för jakt på totalt 55 björnar. Under förra jaktsäsongen uppgick jaktkvoten i renskötselområdet till 23 björnar och i landet i övrigt till 56 björnar. I hela landet fälldes 76 björnar. Då kvoterna sattes beaktade jord- och skogsbruksministeriet också de björnar som dött i trafiken och avlivats med polisens tillstånd.

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har bedömt att landets björnstam (antal björnar på över ett år före jaktsäsongen) uppgår till 930-990 björnar och den hållbara jaktkvoten till 92 björnar. Enligt riktlinjerna för förvaltningsplanen för björnstammen fokuseras björnjakten i det här skedet på förvaltningsområdet för den fasta stammen. Jakten fokuseras fortfarande på Norra Karelens jaktvårdsdistrikts område, där det maximala antalet björnar som får jagas är 38 björnar. Med de uppställda övre gränserna styrs de systematiska utvecklingsmålen för björnstammen, som redan har varit i kraft en längre tid. Med dessa mål främjas spridningen av björnstammen i riktning mot västra Finland. I en föreskrift möjliggörs jakt på björn också i syfte att förvalta stammen.

Eftersom björnjakten inleds 20.8 följer jord- och skogsbruksministeriet under sommaren upp observationer av björnungar och eventuella problemsituationer i björnstammen och kan vid behov komplettera föreskriften i ljuset av information som har preciserats under jaktsäsongen. I det sammanhanget kan man överväga att fokusera jakten när det gäller den fasta stammen och förvaltningsområdet inom spridningszonen för att förhindra speciellt betydande skador eller garantera den allmänna säkerheten. Ministeriet fäster speciell uppmärksamhet vid den regionala fördelningen av jakten på renskötselområdet.

Gråsälsstammen förökar sig normalt och tillväxten har fortsatt. Den årliga tillväxttakten bedöms vara cirka 10 procent. Sälstammen i Östersjön har mer än fördubblats under 2000-talet. Vid inventeringen i Östersjöområdet 2006 uppgick stammen till 21 700, av vilken 10 700 sälar fanns i Finland. Jaktkvoten höjdes något på grund av de ökade skadorna inom Finska vikens förvaltningsområde. Skadorna inom Finska vikens förvaltningsområde har stigit från knappt 21 000 kilo till drygt 76 000 kilo under perioden 2000-2006.

Jakt på gråsäl tillåts på alla jaktvårdsdistrikts områden som gränsar till havskusten. Antalet gråsälar som jagas får uppgå till totalt högst 685 individer. Under innevarande jaktår var den tillåtna jaktkvoten 675 gråsälar. Med en jaktlicens beviljad av jaktvårdsdistrikten är det möjligt att jaga gråsäl på de områden i förvaltningsplanen för Östersjöns sälstammar som nämns i licensen, till vilka jaktvårdsdistriktet i fråga hör.

Jakt på östersjövikare är fortfarande inte tillåten. Beslut om vårjakt på sjöfågel samt jakt på varg, lo och utter fattas senare.

Närmare information från jord- och skogsbruksministreiet:
biträdande avdelningschef Christian Krogell, tfn (09) 160 53373, 040 735 3173
överinspektör Jussi Laanikari, tfn (09) 160 52283, 040 733 6229
överinspektör Madeleine Nyman, tfn (09) 160 52469, 040 752 3302