Hoppa till innehåll
Media

Jaktvårdsdistrikten beviljar undantagstillstånd för jakt på stora rovdjur

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.7.2008 10.45
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände i dag ändringar i jaktförordningen som innebär att rätten att bevilja undantagstillstånd för jakt på stora rovdjur flyttas från jord- och skogsbruksministeriet över till jaktvårdsdistrikten. Enligt förordningen kan jaktvårdsdistrikten nu även bevilja såväl normala jaktlicenser som s.k. undantagstillstånd. Den ändrade förordningen träder i kraft 1.8.2008.

Den ändrade förordningen bidrar till att nå regeringsprogrammets mål om smidigare politik kring stora rovdjur. Målet är att säkra att stora rovdjur inte vållar oskäliga problem eller hotar landsbygdsinvånarnas eller näringarnas säkerhet. Den viktigaste avsikten är att påskynda handläggningen av ansökningar om tillstånd och på detta sätt förbättra medborgarnas ställning när det gäller att avhjälpa problemen med stora rovdjur. Den långsamma beslutsprocessen i anslutning till eliminering av rovdjur med hotfullt beteende har på senare tid väckt stark kritik.

Genom den ändrade förordningen förverkligas också regeringsprogrammets mål att reformera centralförvaltningen och delegera verkställighetsuppgifter från ministeriet till region- och lokalförvaltningen. Att bevilja enskilda undantagstillstånd hör inte till jord- och skogsbruksministeriets kärnuppgifter.

Undantagstillstånd kan beviljas för att eliminera stora rovdjur som beter sig hotfullt och utgör ett hot mot säkerheten eller som vållar stora skador eller utgör ett hot om särskilt omfattande skada. Detta kräver dock att man inte kommer fram till någon annan tillfredsställande lösning och att undantaget från skyddsbestämmelserna inte försämrar artens skyddsnivå. Som individer med skadligt beteende betraktas i regel de djur som till sin natur är ovanligt oskygga för människan eller mänskliga aktiviteter. Undantagstillstånden gäller i huvudsak för situationer där stora rovdjur, trots att man försöker skrämma bort dem, upprepade gånger rör sig nära bostadshus till exempel när de letar efter lättåtkomlig föda.

Jord- och skogsbruksministeriet ger också i fortsättningen föreskrifter om beviljande av undantagstillstånd och styr på så vis beslutsprocessen. I föreskrifterna finns bestämmelser om förutsättningarna för och procedurerna vid beviljande av jaktlicenser samt om den största tillåtna mängden bytesdjur som bygger på Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets forskningsrön och uppskattning om en hållbar beskattning.

Den ändrade förordningen kommer oundvikligen att på det regionala planet medföra konsekvenser för rovdjursstammarna eftersom ändringen leder till ökad lokal tillämpning av tillstånd byggda på skada enligt totalkvoten. Målet med ändringen är emellertid att rikta jakten i ungefär samma utsträckning som i dag men mer precist på individer som vållar akut skada eller medför akut hot. Med hjälp av ministeriets föreskrifter hålls effekterna på populationen på en neutral nivå.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
biträdande avdelningschef Christian Krogell, tfn 040 735 31 73
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 040 733 62 29