Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet vill ha förslag till biogasprojekt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2008 6.42
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet tar emot förslag till biogasprojekt. I statsbudgeten för 2008 har det reserverats fem miljoner euro för jord- och skogsbruksministeriet att användas till bidrag för bioenergiproduktion. Den lagstiftning som hänför sig till beviljande av bidraget bereds som bäst vid ministeriet.

Genom inbjudan att lämna projektförslag vill ministeriet få in preliminära förslag till biogasprojekt som kan omfattas av bidraget. Det centrala syftet med denna ansökningsomgång är att samla information om de biogasanläggningar som planeras. Informationen används som underlag när den egentliga ansökningsprocessen och ansökningsvillkoren utarbetas.

Bidraget syftar till att främja användningen av jordbruksbaserade bioenergiråvaror, biprodukter, slam från glesbebyggelse och tätorter samt organiskt avfall från livsmedelsindustrin och handeln inom energiproduktionen. Målet är i synnerhet att främja uppförandet av biogasanläggningar i områden där det finns gott om husdjursgårdar och miljöeffekterna av husdjursproduktionen är stora. Dessutom kan bidrag beviljas också för andra investeringar för utvinning av energi ur biomassa som är större än anläggningar i gårdsskala.

Finansieringsbeslut fattas inte på basis av förslag som lämnas in i denna omgång. Inlämning av projektförslag nu är inte ett villkor för deltagande i den egentliga ansökningsomgången, som sannolikt arrangeras hösten 2008.

Ansökningsomgången är öppen för företag, kommuner och andra organisationer men inte för enskilda gårdar. Projektförslagen ska lämnas in senast 30.5.2008. Ytterligare upplysningar om ansökningsomgången finns på jord- och skogsbruksministeriets nätsidorna.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet
Konsultativ tjänsteman Birgitta Vainio-Mattila, tfn (09) 160 52911
Överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn (09) 160 53396