Hoppa till innehåll
Media

JSM utlyste specialunderstöd för projekt som främjar vilthushållningen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2024 10.31
Pressmeddelande

Ansökningsomgången för understöd till projekt för utveckling av vilthushållningen började den 13 maj 2024. Jord- och skogsbruksministeriet beviljar understöd till flera teman. Ansökningstiden går ut den 16 juni 2024.

Den 13 maj utlyste jord- och skogsbruksministeriet specialunderstöd för projekt som främjar vilthushållningen. Understöd kan på ansökan beviljas till följande teman som beskrivs närmare i utlysningen:

1. Jaktvårdsföreningarnas och andra aktörers projekt som främjar skolsamarbete och ungdomsarbete 
2. Stöd till miljötillståndsprocesser för skjutbanor och utveckling av nätverket av skjutbanor
3. Främjande av beståndsvård på flyttvägsnivå för ejder, sädgås och sjöfåglar som minskar i antal 
4. Andra utvecklingsprojekt som ligger i linje med den offentliga viltkoncernens strategi 
4.1 Nationellt eller regionalt betydande projekt som genomför viltkoncernens strategi
4.2 Projekt som effektiverar ansvarsfull fångst på främmande rovdjur i en miljö med värdefulla fågelvatten eller andra objekt som är viktiga för fåglarna och/eller med objekt som anknyter till Sotka- eller Helmi-projektet
4.3 Projekt som stöder genomförandet av planer för förvaltning av storviltsbestånd och hantering av konflikter om stora rovdjur
5. Genomförande av livsmiljöprogrammet Helmi i projektet Sotka

Ansökningar kan lämnas fram till kl. 23.59 den 16 juni 2024. För tema 2 och 3 finns beredskap att finansiera ett projekt för vardera.

Understöd enligt projektansökan främjar genomförandet av den offentliga viltkoncernens strategi och genom tyngdpunkt 5 statsrådets principbeslut om programmet Helmi. Temat ”Stöd till miljötillståndsprocesser för skjutbanor och utveckling av nätverket av skjutbanor” stöder dessutom regeringsprogrammets mål för skjutbanor. Regeringsprogrammet innehåller även riktlinjer om fortsättningen av programmet Helmi.

Specialunderstöd kan även på ansökan beviljas till projekt för jaktvårdsföreningar, andra allmännyttiga sammanslutningar med rättskapacitet, offentligrättsliga inrättningar, universitet och forskningsinstitut.

De beviljade understöden kan användas för att stödja projekt som pågår i ett eller flera år. Jord- och skogsbruksministeriet kan dock på en gång endast förbinda sig till utbetalning av understöd högst inom tidsfristen för användningen av anslag. Understödet för projekt som finansieras inom ramen för 2024 års anslag kommer att vara tillgängligt inte längre än till den 15 november 2026. Understöden till jaktvårdsföreningar kan omfatta högst två år i sänder.

Länkar
Utlysningen och anvisningar för ansökan, specialunderstödsalternativ och ansökningsblanketter finns på webbsidan för jord- och skogsbruksministeriets specialunderstöd för vilthushållningen. På sidan finns även den gällande utlysningen och ansökningsanvisningar för projekt som stöder sammanslagning av jaktvårdsföreningar och projekt som bidrar till yrkesmässig ledning av jaktvårdsföreningarnas verksamhet.

Mer information, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, enheten för vilt och fiske
Henna Väyrynen, sakkunnig, tfn 029 516 2014, fornamn.efternamn@gov.fi
Janne Pitkänen, specialsakkunnig, (temana 2–3, skjutbanor och förvaltning av vattenfåglar), 
tfn 029 516 2338, fornamn.efternamn@gov.fi
Heidi Krüger, projektchef (tema 5: Genomförande av Helmi-livsmiljöprogrammet i Sotka-projektet), tfn 029 516 2072, fornamn.efternamn@gov.fi

Forskning och utveckling Vilt