Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Det lönar sig att ange fiskens fångstdatum för konsumenten, trots att lagstiftningen inte längre kräver det

Jord- och skogsbruksministeriet
7.10.2016 14.12
Pressmeddelande

Konsumenten har rätt att få veta hur färsk den fisk som säljs är, säger jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio. Enligt henne kan informationen säkerställas också på frivillig väg.

I Finland har det enligt den nationella lagstiftningen krävts att fångstdatumet för färsk fisk anges för konsumenten i butiken. Enligt EU:s livsmedelsinformationsförordning, som trädde i kraft i december 2014, ska datum för minsta hållbarhet eller sista förbrukningsdag anges för alla fiskeriprodukter, men det är frivilligt att ange fångstdatumet.

Jord- och skogsbruksministeriet föreslog vid sidan av EU-förordningen ett nationellt krav enligt vilket fångst- eller upptagningsdatum ska anges för både inhemsk och till Finland importerad färsk fisk även i fortsättningen. En förordning var på remiss våren 2016 och det framfördes synpunkter både för och emot förordningen.

Utkastet till förordning anmäldes också till Europeiska kommissonen och de andra medlemsstaterna på det sätt som EU-lagstiftningen kräver. Kommissionen ansåg dock att Finlands föreslagna krav på att ange fångst- eller upptagningsdatum för färsk fisk strider mot EU-lagstiftningen.

Det blir frivilligt att ange fångstdatum för färsk fisk

Kravet på att ange fångst- eller upptagningsdatum för färsk fisk upphävs i Finlands lagstiftning. EU-bestämmelserna tillåter frivilliga märkningar, så inom näringen kan man i enlighet med konsumenternas önskemål fortfarande ange fiskens fångst- eller upptagningsdatum. Från och med november är det frivilligt att ange fångstdatumet.

– Eftersom det nationella kravet inte uppfyller EU-rättens krav, kan man inte kräva fångstuppgifter om importerad fisk. Att tillämpa kravet endast på inhemsk fisk skulle strida mot principerna om likabehandling­ av livsmedelsföretagarna, säger Husu-Kallio.

– Det är i högsta grad önskvärt att butikerna anger fångst- eller upptagningsdatum för färsk fisk. Detta ligger både i konsumenternas och i livsmedelsföretagarnas, särskilt de små och medelstora företagens, intresse och stöder statsrådets strategi för att främja närproducerad mat, säger Husu-Kallio.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Sebastian Hielm, livsmedelssäkerhetsdirektör, tfn 0295 162 305
Anne Haikonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 438
[email protected]

Fiskar Mat och jordbruk