Hoppa till innehåll
Media

Fortgående flygfotografering av Finland
Det nationella flygfotograferingsprogrammet inleds

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2016 11.45
Pressmeddelande

Kansallinen ilmakuvausohjelma käynnistyy. Ilmakuvausohjelma yhdistää Maanmittauslaitoksen, Suomen metsäkeskuksen ja Maaseutuviraston kuvaustarpeet suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi. Ohjelman avulla varmistetaan ajantasaisten ilmakuvien saatavuus koko maan kattavasti ja tasaisin väliajoin.

Det nationella flygfotograferingsprogrammet inleds. Flygfotograferingsprogrammet slår samman Lantmäteriverkets, Finlands skogscentrals och Landsbygdsverkets fotograferingsbehov till en planmässig helhet. Med hjälp av flygfotograferingsprogrammet säkras tillgången till aktuella flygbilder över hela landet med jämna mellanrum.

Flygbilderna är en väsentlig del av den grundläggande infrastruktur som är nödvändig för samhället. Flygbilder utnyttjas vid många planeringsarbeten, uppdateringen av geografisk information och som utgångsmaterial i olika applikationer och visualiseringar. I och med att anskaffningen av bilder inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde genom avtal blir en helhet enligt det nationella fotograferingsprogrammet, effektiviserar man ytterligare anskaffningen av bilder, förbättrar tillgången till färskt flygbildsmaterial och främjar användningen av bilderna även i större utsträckning i samhället.

Lantmäteriverket utnyttjar flygbilder i uppdateringen av Terrängdatabasen. Landsbygdsverket upprätthåller åkerskiftesregistret med hjälp av flygbilder. Finlands skogscentral använder flygbilder vid insamlingen av information om skogstillgångarna. Hittills har dessa organisationers flygfotograferingar anskaffats årligen från olika områden enligt ämbetsverkens behov.

Tillgången till aktuella flygbilder förbättras

I flygfotograferingsprogrammet indelas Finland i områden som fastställts på förhand och som flygfotograferas med fem års mellanrum. De nordligaste delarna av Lappland flygfotograferas med tio års mellanrum.

Efter övergången till det nationella flygfotograferingsprogrammet kommer flygbilderna, med undantag av nordligaste Lappland, inte längre att vara mer än fem år gamla från något område. Fotograferingsprogrammet stöder dessutom planeringen av samhällets funktioner genom att informera om när och var riksomfattande flygfotograferingar utförs.

Flygbilderna enligt programmet är tillgängliga för alla som öppna data.

Första fotograferingar år 2016

Man övergår till fotograferingsprogrammet fr.o.m. år 2016. För att säkra Lantmäteriverkets, Landsbygdsverkets och Finlands skogscentrals kärnfunktioner genomförs under övergångsperioden 2016–2019 förutom flygfotograferingar över områdena enligt flygfotograferingsprogrammet även övriga behövliga flygfotograferingar. Under övergångsperioden beaktas bl.a. annat slutförandet av Finlands skogscentrals riksomfattande insamling av information om skogstillgångarna.

Fr.o.m. 2020 kan flygfotograferingarna genomföras helt enligt det nationella flygfotograferingsprogrammet. De områden som flygfotograferas år 2016 ingår i fotograferingsprogrammet nästa gång år 2021.

I planeringen av det nationella flygfotograferingsprogrammet har man beaktat verksamhetsmålen i projekten Skogsdata 2020 och Kansallinen Maastotietokanta (Den nationella terrängdatabasen).

Läs mer: webbsidan för flygfotograferingsprogrammet

Ytterligare information:

Jord- och skogsbruksministeriet:
Pentti Lähteenoja, avdelningschef, tfn 0295 16 2465
Jere Rajalin, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2369,
E-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Lantmäteriverket:
Juha Vilhomaa, direktör, tfn 040 500 3905 (terrängdata)
Jurkka Tuokko, kartverkschef, tfn 040 539 6859 (flygfotograferingar)
E-post: fornamn.efternamn(at)lantmateriverket.fi

Lantmäteri och geografisk information