Hoppa till innehåll
Media

Ökningen av björnstammen stannade planenligt upp, mindre jaktkvot i år än i fjol

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.7.2019 14.16 | Publicerad på svenska 12.7.2019 kl. 16.22
Pressmeddelande
Foto: Hannaleena Aarnio, Skogsstyrelsen

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt det största antal björnar som får fällas under jaktperioden 2019–2020, det vill säga 313 björnar. Ökningen av björnstammen har planenligt stannat upp, och målet är att stabilisera stammen under den kommande jaktsäsongen.

Syftet med förra årets större kvot (355) var att stabilisera den växande björnstammen, att gallra bland stammen inom de björntätaste områdena och att förebygga renskador som länge visat uppåtgående siffror. Björnstammen har ökat ända sedan 2012, men enligt Naturresursinstitutets uppskattning från maj i år ökar stammen inte längre.

Enligt uppskattningen från maj är antalet björnar i Finland 2 020–2 130 när även ungarna räknas med. I fjol var antalet 2 130–2 260, det vill säga stammen har minskat med cirka fem procent från i fjol. Antalet björnkullar uppskattades på våren till 193–232, vilket är ungefär fyra procent mindre än året innan (201–232).

De regionala förändringarna i björnstammen var tydligast i östra Finland. I områdets norra del var björnstammen liten, men den blev större i områdets södra del.

Den nu fastställda kvoten (313) är 42 björnar mindre än kvoten för den föregående jaktsäsongen (355). Jaktsäsongen 2017–2018 var kvoten 255 björnar

Avsikten är att jakt sker främst i Norra Karelen

Enligt EU:s habitatdirektiv hör björnen till de arter som är strikt skyddade. Den finska björnstammen är dock tillräckligt stor för att dess storlek ska kunna regleras genom så kallad stamförvaltningsmässig jakt, som habitatdirektivet tillåter. I år är målet att stabilisera stammen utanför renskötselområdet till den nuvarande nivån.

Den genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet fastställda kvotens andel i förhållande till den regionala stammen är i renskötselområdet 25 procent (i fjol 27,5 %), i övriga delar av landet 13 procent (14 %) och i hela landet i genomsnitt 15,1 procent (16,1 %). Avsikten är dock att jakten ska ske främst i Norra Karelen, så inom de flesta områden utanför renskötselområdet kommer beskattningsprocenten sannolikt att förbli under tio procent.

Renskötselområdets björnkvot är i år tio djur (95 > 85), det vill säga 70 björnar i det östra och 15 i det västra renskötselområdet..  Den kvot som gäller områdena utanför renskötselområdet fastställdes till 228 björnar, det vill säga 32 björnar färre än året innan.

Honor med ungar samt ungar yngre än ett år är fridlysta

Stamvårdande jakt omfattar nästan inte alls den ökande stammen, eftersom honor med ungar samt ungar yngre än ett år är fridlysta. Jaktdödligheten bland vuxna honor är avgörande när det gäller stammens tillväxt och är därför mindre än bland hanarna.

Dessutom strövar unga björnhanar regelbundet till Finland från Ryssland där björnstammen är tätare än i Finland. På grund av ovan nämnda orsaker är andelen hanar större (63 %) i björnbytet och de fällda björnarna är vanligen relativt unga. Den relativa andelen vuxna individer i bytet minskas också av det faktum att en betydande del av de vuxna hanarna i östra Finland vanligen går över till Ryssland innan jaktsäsongen börjar. Björnarnas vandringar fram och tillbaka över gränsen har från och med mitten av 1990-talet snabbt ökat björnstammens genetiska mångfald utanför renskötselområdet.

Viltcentralen fattar slutliga beslut om hur dispenserna inriktas

Jord- och skogsbruksministeriet anser att man utöver skadeutvecklingen i olika områden också ska ta hänsyn till de olika områdenas stammar av hjortdjur i förhållande till björnstammen. Ytterligare ska man lägga vikt vid att säkra skogsvildrenbeståndet i Suomenselkä och Kajanaland.

Det är Finlands viltcentral som fattar besluten om hur dispenserna ska inriktas. Utöver de dispenser som grundar sig på kvoter kan Finlands viltcentral efter ett noggrant övervägande bevilja dispenser också för eliminering av björnar som orsakar skada eller hot. Dessa dispensers antal är inte heller i fortsättningen begränsat.

En prognosmodell för hållbar beskattning utarbetas utifrån förändringarna i björnstammen och känd beskattning. Enligt viltcentralen uppskattas Finlands björnstam klara av en beskattning på cirka 14 procent utan att stammen minskar. Kalenderåret 2018 var den totala kända björndödligheten 349 individer, varav 335 individer (96 %) var jaktens andel. Den faktiska bytesprocenten är vanligen mindre (15,2 %) än kvotens kalkylmässiga beskattningsprocent (16,1 %).

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2019–2020, 9.7.2019
Bakgrundspromemoria om förordningen 3.7.2019 (på finska)
Naturresursinstitutet: Läget för Finlands björnstam och kullproduktionen 2018 (på finska)

Mer information fås av
Jussi Laanikari, specialsakkunnig, tfn 040 733 6229, fornamn.efternamn@mmm.fi
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi

Djur och växter Jakt Maa- ja metsätalousministeriön asetus Stora rovdjur Vilt