Hoppa till innehåll
Media

Fångstkvoten på björn reduceras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.6.2012 12.59
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt fångstkvoten för björn för det förestående jaktåret 2012 ̶ 2013. Den totala kvoten är 136 björnar (i fjol 263). Den största tillåtna bytesmängden understiger 160 björnar som av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) har uppskattats som en hållbar bytesmängd.

Under de senaste två åren har man lyckats stävja björnstammens tillväxt genom att tillåta en större avskjutning. Beståndet är nu 20 procent mindre än i fjol och befinner sig på 2009 års nivå. För att björnjakten även i fortsättningen ska vara hållbar reduceras den största tillåtna bytesmängden för det förestående jaktåret. Enligt skötselplanen för björnstammen är målsättningen att björnstammen ska få en jämnare utbredning på olika håll i landet.

Inom björnstammens hävdvunna skötselområde i östra Finland har man lyckats stoppa björnstammens tillväxt, varför kvoten är mindre än senaste år. Den största tillåtna bytesmängden är 60 björnar, vilket nästan motsvarar den avskjutning som av VFFI har uppskattats som hållbar. I Mellersta Finland och Österbotten finns det nu fler björnar än senaste år. Den största tillåtna bytesmängden i denna s.k. utbredningszon utökades med tre björnar till följd av en utlåtanderunda. Områdets maximikvot uppgår sålunda till 18 björnar.

Inom ett skötselområde med växande björnstam i landskapen Södra och Mellersta Österbotten samt Birkaland ges tillstånd att fälla högst tre (3) björnar. I norra Finland är bytesmängderna för kvotjakten 30 björnar för det östra och 10 björnar för det västra renskötselområdet. Dessutom kan i syfte att förhindra särskilt omfattande skador och säkerhetshot beviljas undantagstillstånd för 15 björnar. För dessa björnar är beviljandet av tillståndet inte begränsat till vissa områden.

Enligt den bedömning som Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet lämnade till ministeriet i mars finns det minst 1330 ̶ 1445 björnar i Finland. För ett år sedan var motsvarande uppskattning 1660 ̶ 1780. Uppskattningen av björnstammen har gjorts utifrån de iakttagelser som år 2011 har rapporterats av rovdjurskontaktpersoner. Uppskattningen fokuserar på rapporterade observationer om björnkullar. Observationerna var år 2011 sammanlagt 705 till antalet (föregående år 1000).

Finlands politik i fråga om stora rovdjur stödjer sig på skötselplaner som fungerar som verktyg för sammanjämkning av olika intressen. Den grundläggande riktlinjen i björnbeståndets skötselplan följer landets indelning i olika stamskötselområden där stammen sköts med olika målsättning och därför även med olika antal undantagstillstånd i relation till stammen inom olika områden. Högsta tillåtna bytesmängd är inte ett antal som man bör nå, utan det maximiantal som Finlands viltcentral bör beakta i sin tillståndsprövning. Innan beslutet fattas ska från fall till fall ytterligare prövas, om det finns någon annan tillfredsställande lösning och om jakten är till förfång för upprätthållandet av en gynnsam skyddsnivå.

Närmare upplysningar hos jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 040 733 6229
överinspektör Janne Pitkänen, tfn 040 867 2667

Jari Koskinen